Til hovedinnhold
ENCAP-prosjektet på vei mot konklusjoner og publisering av resultater
Relaterte tema

Publisert 27. november 2007

Målet er en sluttrapport med overblikk over utført faglig arbeid, resultater og konklusjoner som skal bli offentliggjort i mars 2009. Det vil særlig bli lagt vekt på å tydeliggjøre konklusjoner som kan være av strategisk betydning for videre forskning, utvikling og demonstrasjon av CO2-fangst.

Tekst: forsker Kristin Jordal, SINTEF Energiforskning Foto: Mette K. Høiseth

Siden starten 1. mars 2004 har EU-prosjektet ENCAP vært en arena for omfattende forskning og utvikling innenfor ”pre-combustion CO2 capture technologies” for både kull og naturgass.

Pre-combustion CO2 capture technologies omfatter i ENCAP både pre-combustion decarbonisation, hvor CO2 fjernes fra kraftverket før forbrenning av en gjenværende hydrogenrik gass, og pre-combustion denitrogenation, hvor nitrogen fjernes fra kraftprosessen før brenslet oksideres, enten i oxyfuel forbrenning, eller i chemical looping combustion.

Formålet med ENCAP er hovedsaklig å utvikle kostnadseffektiv teknologi, slik at kostnaden for CO2-fangst reduseres til halvparten av hva den var estimert til ved oppstarten av prosjektet (40-50 EUR/ton CO2). Ambisjonen er at ENCAP skal føre frem til kunnskap som er solid nok til at man skal kunne ta beslutninger i 2010 om å bygge demonstrasjonsanlegg for CO2-fangst på cirka 200 MWe.

Adgang til resultater
På grunn av sterke industrielle interesser er få av resultatene i ENCAP så langt blitt gjort kjent utenfor prosjektet. Store deler av det faglige arbeidet vil være ferdig i begynnelsen av 2008, med noen få unntak.

Det jobbes for tiden aktivt med å få offentliggjort mer av resultatene på prosjektets webside . Her finnes blant annet beskrivelser av de forskjellige teknologiene som studeres i prosjektet og referanser til vitenskaplige publikasjoner som er skrevet innenfor rammen til prosjektet.

Storskala testing av teknologi
Large Scale Testing (LST) av en utvalgt teknologi er en viktig del av ENCAP. Etter nøye vurdering av flere kandidater for LST (oxyfuel, chemical looping, høytemperatur oksygenproduksjon), ble det bestemt, basert på modenhet av teknologien, at oxyfuel forbrenning av kull skal testes i et pilotanlegg.

Testingen skal foregå i Vattenfall sitt 30 MW (termisk effekt) anlegg i Schwarze Pumpe i Tyskland. For tiden foregår en planlegging av testene, parallelt med at anlegget til Vattenfall blir ferdigstilt. Fremdriften kan følges via et webkamera. Testene og analysene av resultatene vil bli utført under det siste halvåret av ENCAP (september 2008-februar 2009).

Åpent seminar i januar
Den 22.-24. januar blir det et ”Dissemination Seminar” i Lyon som er felles for de fire EU-prosjektene ENCAP, CASTOR, CACHET og DYNAMIS. Seminaret er åpent for alle interesserte og er et ledd i å offentliggjøre aktiviteter og resultater fra disse prosjektene. Mer informasjon vil etter hvert bli å finne på websiden til ENCAP.

Vår rolle i prosjektet
Lederskapet i ENCAP er delt mellom koordinator Vattenfall AB i Sverige og prosjektleder SINTEF Energiforskning. Samarbeidet har fungert meget godt mellom Vattenfall og SINTEF og har en naturlig oppdeling. Vattenfall er ansvarlig for kontakter med EU-kommisjonen og direkte med partnerne, mens SINTEF er ansvarlig for daglig drift av prosjektet, koordinering av delprosjekt og faglig oppfølgning av leveranser og resultater.

Faglig har vi vært tungt involvert i ENCAP gjennom utvikling av numeriske modeller og en simuleringskode for hydrogenforbrenning. I tillegg har vi bidratt sammen med flere andre partnere til å lage et rammeverk for å sikre at alle kraftverksstudier er blitt gjort på en koherent basis.

Vi har og deltatt i benchmarkingstudien, hvor forskjellige kraftverkskonsepter er blitt sammenlignet kvantitativt og kvalitativt. Vårt budsjett for FoU i ENCAP er 430 000 euro totalt over prosjektperioden.  Av dette kommer 50 prosent fra EU og 25 prosent fra Norges forskningsråd.

Døråpner til Europa
Deltakelsen i ENCAP har gitt oss mulighet til å knytte forsknings- og industrinettverk i Europa innenfor CO2-området og bidratt til at vi nå er koordinator for DYNAMIS og DECARBit. Det gode samarbeidet i ENCAP har og ledet til en videre avtale mellom det tyske forskningsinstituttet DLR (Deutsches Zentrum Für Luft und Raumfahrt) og SINTEF, om utvidet arbeid innenfor hydrogenforbrenning. Dette er innenfor rammen til BIGCO2 og BIGH2-prosjektet som i utgangspunktet er nasjonale prosjekter.

Den tidlige støtten fra Forskningsrådet og fra nasjonale FoU partnere som Statoil (nå StatoilHydro) har vært utslagsgivende for den ledende stillingen vi nå har i EUs rammeprogrammer innenfor CO2 forskning. 


Her viser prosjektleder Kristin Jordal prinsippet for Chemical Looping Combustion, som er en av teknologiene det blir forsket på i ENCAP.

Prosjektinformasjon

  • Finansiert av EU-kommisjonens 6. rammeprogram.
  • Startdato: 1. mars 2004
  • Varighet: 60 måneder
  • Budsjett: 22,1 millioner euro
  • EU-støtte: 10,7 millioner euro
  • Integrert prosjekt (IP): Forskning og demonstrasjon
  • Kontrakt nr: SES6-CT-2004-502666
  • Koordinator: Vattenfall AB
  • Prosjektledelse: SINTEF Energiforskning AS
  • Antall partnere: 31


Prosjektets webside