Til hovedinnhold

Det er nå 18 måneder siden prosjektets kick-off møte ble arrangert i Trondheim, og prosjektet er godt i gang. I forbindelse med rapporteringen for første år leverte prosjektet 22 av 24 leveranser (rapporter). Dette er meget bra for et prosjekt der demonstrasjon av ny teknologi er en veldig sentral del, og det viser at prosjektet er i rute.

NextGenBioWaste har en økonomisk ramme på ca 250 millioner norske kroner, og varigheten er fire år. Det er en veldig nyttig erfaring for SINTEF å lede et prosjekt av dette omfanget med mange internasjonale aktører. Det er en krevende jobb, men SINTEF har fått meget god tilbakemelding på prosjektledelsen, både fra konsortiet og under EUs årlige review nylig.

Gjør SINTEF synlig
Prosjektet gir oss muligheten til å jobbe sammen med kremen av europeiske forskningsmiljø og industri innen dette området, noe som er veldig utfordrende. Deltakergruppen omfatter 17 partnere fra 7 europeiske land, og partnerne representerer FoU- institusjoner, anleggseiere (energileverandører) og teknologileverandører. Som koordinator får vi veldig godt inngrep med alle disse partnerne, og vi får et veldig godt kontaktnett i Europa. At vi innehar koordinatorrollen i dette prosjektet bidrar til å synliggjøre SINTEF også utenfor konsortiet.

Forbrenningsanlegget sentralt
NextGenBioWaste fokuserer på selve forbrenningsanlegget fra brenselet kommer inn til røyken går ut pipa. Prosjektet er organisert i fire delprosjekter (SP); SP1 “Preparering og blanding av brensel”, SP2 ”Konverteringsteknologier”, SP3 ”Håndtering og bruk av aske” og SP4 ”Informasjon og resultatspredning”.

NextGenBioWaste fokuserer på avfall og biomasse og dekker hele kjeden fra brenselpreparering, via konvertering til håndtering og bruk av aske.

Fullskala forsøk
Prosjektet omfatter demonstrasjon av ny teknologi støttet av forskningsaktiviteter. Prosjektdeltakerne tar fatt i teknologi som er utprøvd i laboratorieskala. I prosjektet oppskaleres løsningene til full skala, ved nye anlegg eller ved at eksisterende forbrenningsanlegg bygges om. Noen av demonstrasjonene er:

1. Fullskala demonstrasjon av et forbrenningsanlegg for biomasse som kan brenne 100 prosent avfallstrevirke.
2. Storskala demonstrasjon av avanserte styringssystemer som gir driftsoperatører mulighet til å en bedre og mer stabil drift av anlegget og dermed en høyere elektrisk virkningsgrad
3. Storskala demonstrasjon av avanserte kjelmaterialer og belegg som skal redusere vedlikeholdskostnader og øke elektrisk virkningsgrad.
4. Storskala demonstrasjon av avanserte forbrenningsteknikker ved bruk av lavt luftoverskudd som gir mer kompakte og kostnadseffektive anlegg samt en høyere elektrisk virkningsgrad
5. Fullskala demonstrasjon av SCR (high dust) for reduksjon av NOx, økt elektrisk virkningsgrad og bedre miljømessig ytelse
6. Full-skala demonstrasjon av bruk av additiver for å redusere driftskostnader på grunn av mindre belegg og korrosjon på heteflater samt reduserte vedlikeholdskostnader på grunn av økt levetid
7. Demonstrasjon av nye kjeldesign for økt virkningsgrad

Vår rolle i prosjektet
I tillegg til å lede prosjektet er SINTEF ansvarlig for delprosjektet som omfatter informasjon og resultatspredning (SP4), og vi har forskningsoppgaver innenfor to av delprosjektene. I en avansert multibrenselreaktor gjennomføres eksperimenter for å studere innflytelsen av brenselkvalitet, preparering og blanding på røykgassammensetning og askekvalitet. Resultatene skal brukes som basis for valg av brensel som skal testes ut i demonstrasjoner på anlegg.

SINTEF skal også studere effekten av å endre brenselkvalitet og driftsbetingelser med hensyn på korrosjon og beleggdannelse i forbrenningsanleggene ved hjelp av likevektsberegninger. Vattenfall (Sverige) vil være en samarbeidspartner i dette arbeidet.

Innenfor kjeloptimalisering skal SINTEF, ved bruk CFD beregninger (Computational Fluid Dynamics), studere partikkelstrømning og avsetning i kjelen for et av demonstrasjonsanleggene i prosjektet.

SINTEF skal også studere hvordan man ved å endre forbrenningsforholdene i ovnen kan oppnå reduserte NOx-utslipp. I dette arbeidet vil TNO og AVR fra Nederland være samarbeidspartnere.

SINTEFs andel av budsjettet er drøyt 21 millioner kroner i løpet av fireårsperioden. Av dette kommer 50 prosent fra EU, mens Norges forskningsråd dekker 25 prosent av FoU-arbeidet.


Prosjektdeltakerne samlet foran ASMs forbrenningsanlegg i Brescia i Italia

Kontakt:
Mette Bugge

Se artikkel i Xergi 1-2006 om prosjektets hovedmålsetninger.Mer informasjon finnes på prosjektets webside


 

Prosjekt informasjon

Samfinansiert av EU-kommisjonens 6. rammeprogram.

  • Startdato: 24. februar 2006
  • Varighet: 48 måneder
  • Budsjett: 29 millioner euro
  • EU-støtte: 11,5 millioner euro
  • Integrerte prosjekter: forskning og demonstrasjon
  • Kontrakt nr:
    TREN/05/FP6EN/S07.56773/019809
  • Koordinator: SINTEF Energiforskning