Til hovedinnhold

Tekst og foto  Mette Kjelstad Høiseth

På formiddagen den 20. august besøkte statsråden blant annet forskningslaboratoriene på NTNU der han ble oppdatert på forskning innen fornybar energi.

Forbilde på fjernvarme
I foredraget sitt på Gløshaugen senere på dagen trakk Enoksen frem fornybar energi og utikling av CO2-fangst. Han var mektig imponert etter besøket på Heimdal fjernvarmeanlegg. - Det Trondheim Energi har fått til der er et forbilde for andre kommuner og kraftverk.

Olje- og energiministeren har også stor tro på vindkraftutbygging til havs. Men det er ingen planer om å øke den offentlige støtten på åtte øre/kWh. De gode prosjektene vil tåle den støtten som er, mener han.

I foredraget som hadde tittelen ”Energiutfordringer i Norge - vær med å forme energiframtida!” orienterte Enoksen om nasjonale og internasjonale utfordringer.

Enormt energibehov
Statsråden startet med å gi en status over energiutfordringene nasjonalt og internasjonalt.
- Tilgang til energi er viktig for å bekjempe verdens fattigdom. Med økt energiproduksjon og energibruk følger det store miljøutfordringer. Energiforbruket øker mest i India og Kina og innen transportsektoren vil det fortsette å øke, sa Enoksen.

IEAs World Energy Outlook 2006 anslår at den globale energietterspørselen kan øke med så mye som 53 prosent frem til 2030. Mesteparten av denne økte etterspørselen må dekkes av fossile energikilder.

Fangst av CO2
Kraftproduksjon og bruk av fossil energi er den største kilden til utslipp av klimagasser. Fangst av CO2 og lagring av CO2 i olje- og gassreservoar er tiltak for å redusere globale utslipp.
- Men, fortsatte han, kostnadene ved fangst og lagring av CO2 i forbindelse med kraftproduk-sjon fra fossilt brensel er en stor utfordring, siden dette fordyrer kraftproduksjonen.

Arktiske områder
- Oljeproduksjonen er på vei ned på norsk sokkel. Derfor er det viktig å samarbeide med russerne i nordområdene, fordi nordområdene er Norges viktigste strategiske satsningsområde i årene som kommer, sa statsråden. Arktiske områder kan være en av de viktigste gjenværende kildene til petroleumsressurser. Utvinning her kan derfor være et viktig bidrag til verdens energiforsyning.

Regionale ubalanser
Når det gjelder nasjonale utfordringer så mener Enoksen at vi må satse på å bruke mer fjernvarme og bioenergi, effektivisere energiutnyttelsen og oppgradere ledningsnettet.
I Norge er det flere steder med regionale ubalanser, blant annet i Midt-Norge og i Hordaland. Når det gjelder kraftsituasjonen i Midt-Norge ville ikke Enoksen si så mye om det bortsett fra at det må bli bedre samsvar mellom produksjon og forbruk når industriaktiviteten øker ved Hydro aluminium på Sunndalsøra og gassterminalen for Ormen Lange i Møre og Romsdal blir satt i gang.

Og hvordan dette skal gapet skal dekkes, det gjenstår å se. Olje- og energiminister mener fortsatt at vi må satse på ny teknologi, mer forskning og mer kunnskap.


Det var stor interesse for å høre på Enoksen, enda det var en flott sommerdag. Det imponerte statsråden.

Heimdal varmesentral
Heimdal varmesentral står nå ferdig. 750 millioner kroner er investert de siste årene i en fordobling av søppelforbrenningsanlegget på Heimdalsmyra i Trondheim.

Det er lagt 12 km med rør over Byåsen og ned til Ila som skal frakte varmt vann til kunder i byen og avkjølt vann tilbake til Heimdal. Trondheim har fått det nest største fjernvarmeanlegget i Norge. Bare Oslo og Hafslund har et større anlegg. I forhold til folketallet er det ingen andre kommuner som får dekket en så stor andel av varmebehovet fra fjernvarme som det Trondheim gjør.

Heimdal varmesentral er et stort miljøprosjekt. Ikke nok med at de produserer varme til institusjoner og bedrifter over hele byen, de sørger også for en forsvarlig behandling av avfall fra husholdninger og næringsliv mellom Dovre i sør og Saltfjellet i nord. Tidligere ble mye av dette avfallet, særlig fra Nord-Østerdal,

Kilde: AdresseavisenEtter spørsmålsrunden var det forsatt behov for avklaringer.


Professor Ivar Wangensteen fra Institutt for elkraftteknikk var svært fornøyd med fremmøtet.