Til hovedinnhold

Tekst og foto  Mette Kjelstad Høiseth

Energi21 skal presentere en bred og samlende forsknings- og utviklingsstrategi for energisektoren. Olje- og energiministeren skal få strategien 5. februar 2008.

Dialogmøter
Strategigruppen har invitert alle til å engasjere seg og komme med innspill, kommentarer og forslag. Det har vært arrangert flere dialogmøter (Bodø, Bergen og Oslo) og den 14. juni var det møte på NTNU i Trondheim.

- Når dokumentet fra prosessen legges frem i februar neste år skal intet øye være tørt og forventningene skal være høye til hva vi skal klare å oppnå. Dette var åpningssalutten til den kledelig ubeskjedne professoren på NTNU, Arne Bredesen. Omkring 70 personer var møtt frem for å høre og delta i dialogmøtet Energi21 på Gløshaugen.

Bredesen forsatte med å si at det var bra at møtet ble lagt til NTNU fordi der er her vi utdanner de unge som skal arbeide med fremtidens energiutfordringer.

På idédugnaden fikk energibransjen anledning til å komme med synspunkter til strategigruppen. Formålet med dugnaden var å samle innspill for å lage en bred og samlende FoU-strategi for energisektoren. Det var NTNU, SINTEF og Enova som på vegne av strategigruppen inviterte til seminaret.

Tusj og papirduk
Etter en inspirerende innledning gikk deltakerne til seks grupperom med forskjellige temaer som overordnet diskusjonstittel. Og arbeidsmetoden var litt spesiell, fordi det var laget ”Energi21-duker” som gruppene skulle skrive ned sine innspill på.

- Vi har valgt dugnad som arbeidsform fordi vi har behov for å få med flest mulig aktører og komme i dialog med disse, sa Kjell Olav Skjølsvik fra Enova, som var én av tre møtetilretteleggere. De to andre var professor Arne Bredesen fra NTNU og forskningssjef Petter Støa fra SINTEF Energiforskning.


Professor Arne Bredesen, NTNU, Kjell Olav Skjølsvik, Enova, leder for Energi21-prosjektet Hans Otto Haaland, Forskningsrådet og forskningssjef Petter Støa, SINTEF Energiforskning, inviterte til dialogmøte i Trondheim den 14. juni.


Vel 70 personer deltok i et vellykket møte.

Mandat for strategigruppe for Energi21
Strategigruppen skal etablere en bred og samlende FoU-strategi for energisektoren. Formålet med strategien skal være å sikre økt bærekraftig verdiskaping og forsyningssikkerhet gjennom et mer samordnet og økt engasjement innenfor sektoren når det gjelder forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny teknologi.

Energi21 skal dekke temaer som er relevant for stasjonær produksjon av energi, transport av energi og bruk av energi. Energi21 skal videre dekke hele innovasjonskjeden unntatt fri grunnforskning, det vil si fra strategisk energiforskning til introduksjon av ny teknologi i markedet. I tillegg skal relevant samfunnsfaglig forskning inngå.

På de områder hvor det allerede i dag gjøres omfattende strategisk arbeid (for eksempel innenfor hydrogen som energibærer) skal det ikke iverksettes nytt strategisk arbeid. I stedet skal man søke løsninger som gjør at disse prosessene i størst mulig grad ivaretas i Energi21.
Arbeidet med strategien skal gjennomføres som en inkluderende prosess der man evner å samle energibransjen (energiselskaper, leverandører og forskningsaktører) rundt en FoU-strategi flest mulig kan stille seg bak. Gruppen skal gjennomføre en innledende samling av aktørene i bransjen for å få innspill til sitt arbeid.

Det skal også gjennomføres en analyse av status for FoU innenfor sektoren, som beskriver bransjen og de mest sentrale teknologi- og kunnskapsutfordringene/-gapene.

Basert på dette skal det defineres et antall innsatsområder som skal bidra til å strukturere og konsentrere strategien. Innsatsområdene skal senere være gjenstand for særskilt strategiarbeid.

Gjennom strategiarbeidet skal det identifiseres konkrete målsettinger for FoU-arbeidet innenfor bransjen, med anbefalte tiltak for å møte målsettingene. Det skal også anslås nødvendig ressursbruk og hvor mye av dette som bør være offentlige midler.

Kilde: Norges forskningsråd

 


Professor Arne Bredesen sto for åpningen og smittet deltakerne med sitt brennende engasjement.


Gruppene skrev ned sine innspill på spesiallagede duker.


Les mer om Energi21 på
www.energi21.no