Til hovedinnhold
aCom - mer kraft fra biomasse og avfall
Relaterte tema

Publisert 21. september 2007

aCom er et treårig forskningsprosjekt hvor hovedmålet er å utvikle konsepter for avansert forbrenning av avfall og biomasse. Dette er et nasjonalt forskningsprosjekt til 10 millioner kroner som skal bidra til å gjøre avfall og flis til miljøvennlige og attraktive kraftkilder i Norge – og i tillegg gjøre fjernvarme billigere. Prosjektet, som startet i 2006, er et spleiselag som Norges forskningsråd, norsk industri og SINTEF/NTNU har gått sammen om.

Tekst og foto  Harald Danielsen

Hovedbilde: Heimdal varmesentral i Trondheim, innfelt: Fliselager i Fauske

Elektrisitetsproduksjon basert på biobrensel som flis og kommunalt avfall, er nesten ikke-eksisterende i Norge. Bare Oslo og Bergen har avfallsfyrte gjenvinningsanlegg som produserer damp for kraftproduksjon. I følge seniorforsker Lars Sørum, som er prosjektleder, har Norge samlet sett muligheten til å produsere 40 TWh varme og/eller kraft fra biobrensel pr år. I dag utnyttes kun 15 TWh, fordelt med 7,5 TWh på vedfyring og 7,5 TWh på fjernvarme og industriell prosessvarme.

3 TWh elektrisitet
- Høy pris på brenselet og lav virkningsgrad har gjort det lite aktuelt å produsere kraft av biobrensel i Norge. aCom-prosjektet skal endre dette. Vi skal få 50 prosent mer kraft ut av hvert kilo brensel. Av potensialet på 40 TWh er trolig rundt 10 TWh varme disponibel for kraftproduksjon. Med dagens virkningsgrad på 20 prosent, ville dette gi 2 TWh elektrisitet. De mer effektive løsninger vi nå prøver ut vil gi ytterligere 1 TWh uten å øke brenselmengden. Totalt kan biobrensel dermed gi rundt 3 TWh elektrisitet på årsbasis i Norge, og importerer vi biobrensel kan selvsagt dette økes ytterligere, sier Lars Sørum.

Begrepet biobrensel omfatter både rent trevirke, som flis og kapp, og kommunalt avfall. Trevirke er en fornybar ressurs. Forbrenning av trevirke bidrar ikke til drivhuseffekten så fremt uttaket i skogen ikke overgår gjenveksten. CO2 fra forbrenningen blir da tatt opp av nye trær.

Nybygging og ombygging
Løsningene som testes ut i prosjektet skal kunne brukes både ved nybygging og ved ombygging av eksisterende forbrenningsanlegg. Dette handler om oksygen- og/eller nitrogenanriking av forbrenningslufta, forbrenning med lavt luftoverskudd, forbrenning av lavverdi-brensel og bruk av tilsetninger i brennkammeret for rensing av røykgassen. Prosjektaktivitetene har også stor betydning for fjernvarmeproduksjon og løsningene vil redusere drifts- og vedlikeholdskostnadene ved energianlegg som leverer fjernvarme – og dermed gjør fjernvarme billigere.

Prosjektpartnere
aCom er et såkalt KMB-prosjekt (Kompetanseprosjekt Med Brukermedvirkning) støttet av Norges forskningsråd under Renergi-programmet. Industri-/ brukerpartnere er Avfall Norge, Trondheim Energi Fjernvarme AS, Norsk Inova og Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune. Det er et nært samarbeid mellom SINTEF Energiforskning og NTNU i prosjektet og utdanning av forbrenningseksperter ved NTNU inngår i prosjektet.

Prosjektfremdrift, resultatpresentasjoner og nasjonalt og internasjonalt samarbeid
Siden prosjektstart i 2006 er det gjennomført flere forsøk i den ombygde multibrensel reaktoren som har gitt spennende resultater. En av målsettingene i prosjektet er å utvikle nye prosjekter inn mot EUs 7. rammeprogram. Dette har blitt gjort i form av søknaden BIOPOWER. BIOPOWER har et budsjett på ca. 180 mill NOK over 5 år. 13 partnere fra 8 ulike land vil delta i dette prosjektet for å bidra til at EU skal nå sine mål om økt kraftproduksjon fra biomasse. SINTEF Energiforskning er koordinator for BIOPOWER.

Videre har ulike former for informasjonsspredning og kontaktskapende aktiviteter i form av seminarer, idedugnader, studieturer og utarbeidelse nyhetsbrev vært gjennomført. Kontinuerlig informasjon om det som rører seg i og rundt prosjektet finnes på prosjektets web-side

Det er en veldig bred internasjonal kontaktflate i prosjektet. Viktig her er deltagelse i Det Internasjonale Energibyråets aktiviteter innen energi fra avfall og biomasse samt tett kontakt mot internasjonalt anerkjente FoU-miljøer og industri via EU prosjektet NextGenBioWaste.