Til hovedinnhold

Utbygging av toveiskommunikasjon er en stor og langsiktig investering som kan bli en betydelig økonomisk risiko for nettselskapene. Et organisert bransjesamarbeid vil forbedre situasjonen:

  • Felles krav til funksjonalitet kan redusere investeringskostnader
  • Erfaringsutveksling kan redusere utbyggings- og driftskostnader

Det er vanskelig å identifisere felles strategi og standpunkter i forhold til tekniske aspekter av AMR blant nettselskap i Norden i dag, særlig når det gjelder bruk av åpne eller standardiserte protokoller for overføring av måleverdier. Til tross for geografisk nærhet er det ingen regelmessige møter og fora mellom nettselskap og tilsvarende ingen felles kunnskaps- og erfaringsbase på nordisk nivå. 

Felles Nordisk forum
SINTEF Energiforskning, VTT (Finland), Elforsk (Sverige) og DEFU (Danmark) tok i 2006 et felles initiativ til et forprosjekt for å organisere et nordisk AMR-Forum. Nordisk Energiforskning har støttet dette initiativet. Et nordisk AMR-Forum vil ha følgende målsetninger:

  • Harmonisering av tekniske regler og lovmessige krav relatert til  implementering og drift av AMR
  • Diskusjon og utvikling av felles synspunkter og strategi relatert  til bruk av dataprotokoller for overføring av måleverdier og andre datatekniske aspekter
  • Anbefaling av funksjonelle krav for AMR-systemer for å møte fremtidige markedsbehov
  • Utveksling av erfaringer angående utbygging og drift av AMR mellom nordiske nettselskap

SINTEF Energiforskning, VTT, Elforsk og DEFU skal bidra til initiering av arbeidet i sine respektive land og ivareta sekretariatsoppgaver i Forumet.

Kartleggingsstudie
VTT Technical Research Centre of Finland og SINTEF Energiforskning gjennomførte i 2005 en studie for Nordiske Regulatorer (NordReg) for å kartlegge potensielle tekniske barrierer som kunne hindre etablering av et felles marked.

I studiens konklusjoner ble det blant annet pekt på at det er mange likhetstrekk mellom de nordiske kraftmarkeder, men at det også er en del tekniske forskjeller. Blant annet er det forskjeller i innsamling og håndtering av måleverdier og spesielt ulike krav til implementering av systemer for AMR.

Sluttbrukere i fokus
Det nordiske kraftmarkedet er et av de første internasjonale kraftsystemer som har utviklet seg til et velfungerende regionalt marked. Videre integrasjon og harmonisering av kraftmarkedet ble utpekt som en viktig strategisk målsetning av de Nordiske energiministrene i Akureyri-deklarasjonen i 2004. Videre har Forum av Nordiske Regulatorer (NordReg) definert etablering av et felles nordisk kraftmarked for sluttbrukere som en viktig oppgave.

Prosjektet planlegger å organisere en åpen workshop i august 2007 i Stockholm for nettselskap, myndigheter, systemleverandører og andre aktuelle aktører i kraftbransjen.