Til hovedinnhold

Tekst og foto  Mette K. Høiseth


- Det viktigste er å ha visjoner i dag og gjøre noe nå. Verden vil selvsagt endre seg, men vi kan ikke la være å sette i gang tiltak av den grunn, hevdet Aam i åpningsforedraget sitt. Han var med i Lavutslippsutvalget.

Redusere med to tredeler
Aam sa at det er viktig å feie for egen dør. Norge ligger høyt på skalaen når det gjelder klimagassutslipp. Her hjemme skal vi ned fra 12 prosent utslipp til to prosent, og det er en stor utfordring.

Lavutslippsutvalget mener at det er nødvendig, gjørbart og ikke umulig dyrt å redusere Norges klimagassutslipp med to tredjedeler innen 2050.
- I Norge kan vi uten vesentlige forsakelser bli et klimavennlig land innen midten av dette århundre, hevdet Sverre Aam.

Utvalget har laget en såkalt referansebane, et scenario, for hvordan utviklingen av utslipp kan bli i tiden fremover. I dag står petroleumsvirksomheten, prosessindustrien, transport og annen aktivitet som oppvarming, jordbruk og avfallsdeponier, for omtrent en fjerdedel av utslippene hver.

Foreslåtte tiltak
Utvalget har foreslått 15 tiltak som til sammen vil sikre nødvendig reduksjon i norske utslipp i fremtiden. Tiltakene retter seg hovedsaklig mot spesifiserte og store utslippskilder, med unntak av to mer grunnleggende tiltak som utvalget ser på som en forutsetning for at de andre tiltakene kan bli realisert. Rapporten utdyper løsninger som CO2-fangst og lagring, biodrivstoff og energikrav til bygninger. Utvalget anbefaler også en klimavettkampanje.

Og hva koster så dette?
- Det tilsvarer en prosent av BNP. Det vil si 15 milliarder kroner i året for fastlands Norge og 20 milliarder kroner hvis vi tar med offshore, svarte Aam.

Utvalget mener at et flertall av de 15 punktene er mulig å gjennomføre i løpet av inneværende stortingsperiode.

I tillegg til utvalgsleder professor Jørgen Randers ved Handelshøyskolen BI var administrerende direktør Eli Arnstad i Enova, professor Ola Flåten ved Norges Fiskerihøgskole ved Universitetet i Tromsø, direktør Alvhild Hedstein i Stiftelsen Miljømerking, direktør Lasse Nord i Norsk Hydro, direktør Hanne Lekva i Statoil ASA og konserndirektør Sverre Aam i SINTEF med i lavutslippsutvalget.

Tiltakspakken

 1. Langsiktig nasjonal innsats for klimainformasjon i form av en Klimavettkampanje
 2. Satse på utvikling av klimavennlige teknologier (en teknologipakke) med blant annet CO2-fangst og -lagring, vindkraft (spesielt til havs), pellets- og rentbrennende ovner, biodrivstoff, solceller, hydrogenteknologier, varmepumper og lavutslippsfartøy
 3. Innføre lav- og nullutslippskjøretøy - hybridbiler, lette dieselbiler, elbiler og brenselcellebiler 
 4. Innføre CO2-nøytralt drivstoff - som bioetanol, biodiesel, biogass og hydrogen 
 5. Redusere transportbehovet gjennom bedre logistikk og byplanlegging
 6. Utvikle og innføre lavutslippsfartøy
 7. Energieffektivisering i bygg gjennom strengere bygningsstandarder, miljømerking og støtteordninger 
 8. Overgang til CO2-nøytral oppvarming ved å øke bruk av biomasse, bedre utnyttelse av solvarme, varmepumper, og lignende
 9. Samle inn metangass fra gjødselkjellere og avfallsdeponier og utnytte gassen til energiformål
 10. Fange og lagre CO2 fra industri med store utslipp
 11. Gjennomføre prosessforbedringer i kraftkrevende industri
 12. Elektrifisering av sokkelen og øke andelen av anleggene plassert på land
 13. Bygge ut mer ”ny fornybar” kraft gjennom utbygging av vind- og småkraft
 14. Iverksette CO2-fangst og -lagring fra gass- og kullkraftverk
 15. Oppruste og effektivisere elnettet for å redusere tap i nettet og gi mindre kraftverk lettere tilgang

Adm. direktør Sverre Aam i SINTEF Energiforskning var medlem i Lavutslippsutvalget.