Til hovedinnhold

”Power System Economics – the Nordic Electricity Market” har blitt til gjennom en lang prosess. Det meste av boka er satt sammen av forelesningsnotater fra faget ”Kraftmarkeder” som har vært undervist ved NTNU fra 2001. Forfatter er professor Ivar Wangensteen ved Institutt for elkraftteknikk på NTNU.

Boka er skrevet på engelsk, og fra og med i år blir også faget undervist på engelsk. Det inngår i det internasjonale Masterprogrammet i ”Electric Power Engineering” som startet høsten 2006. Men det er mange studenter både fra studieprogrammet for energi og miljø og fra andre studieprogrammer som følger undervisningen i faget.

Boka gir en full oversikt både over det teoretiske grunnlaget og den praktiske gjennomføringen av den reformen som kom i norsk og nordisk kraftforsyning fra 1990 og utover. Men det trekkes også linjer bakover. Tradisjonell produksjonsplanlegging er beskrevet og det er beskrevet hvordan prosedyrer og planleggingsverktøy måtte tilpasses den nye situasjonen. Kraftnettet er viet stor oppmerksomhet. Det er vist hvordan vi kan komme fram til optimale overføringstariffer og hvordan flaskehalser kan håndteres. Der er også et avsnitt om kostnadene og monopolreguleringen av nettvirksomheten.

Det er et eget avsnitt om systemtjenester og til slutt er det gitt en oversikt over hvordan miljømessige aspekter kan ivaretas.

I tillegg til NTNU, brukes boka ved Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm og den skal brukes i Finland.

Selv om boka i første rekke er skrevet for studenter, er det mye stoff som bør være interessant for folk i elbransjen. Den tar opp problemstillinger vi har vært opptatt av i bransjen i mange år og mye av stoffet er fortsatt relevant og viktig.


Professor Ivar Wangensteen har skrevet læreboken ”Power System Economics – the Nordic Electricity Market”. Foto: Mette K. Høiseth.