Til hovedinnhold

SINTEF-konsernet har ambisjoner om å doble omsetningen i det kommende rammeprogrammet for forskning i EU sammenliknet med det foregående. Det er viktig for SINTEF å være best i Europa på utvalgte områder. Oppdragsforskningen blir stadig mer internasjonal. Kundene som kjøper forskning er avhengig av å få hjelp fra de beste i verden dersom deres produkter og tjenester skal bli konkurransedyktige på en internasjonal arena.

SINTEF Energiforskning har opparbeidet en sterk posisjon i EUs 6. rammeprogram innenfor bioenergi og CO2-håndtering. Vi er koordinator for et program på ca 240 millioner kroner hvor målet er å øke den elektriske virkningsgraden og utnytte asken til industrielle produkter ved forbrenning av bioenergi og avfall. SINTEF og NTNU deltar i en portefølje på 10 prosjekter med et omfang på ca 850 millioner kroner innenfor CO2-håndtering. Vår andel utgjør 115 millioner kroner, og SINTEF er koordinator for forprosjektet til det prestisjetunge prosjektet som går ut på å bygge et kraftverk for kraft- og hydrogenproduksjon med CO2-håndtering. Vi er også en viktig deltaker i et prosjekt for samarbeid mellom EU og Kina for å bidra til redusere utslipp fra kullkraftverk i Kina.

I EUs 6. rammeprogram var satsingen konsentrert om nye fornybare energikilder, hydrogen, CO2-håndtering og energieffektivisering. I det 7. rammeprogrammet, som starter i 2007, er det også gitt rom for smarte energinett og vedlikehold av elektriske nett. Dermed blir det mer plass for den tradisjonelle elektrisitetsforsyningen.

SINTEF Energiforskning deltar aktivt i planleggingen av et prosjekt hvor hensikten er å få til en sikrere drift og regulering av det europeiske overføringsnettet samtidig som en faser inn mer lokale og fornybare energikilder, og gjør markedene mer åpne på tvers av landegrensene. I denne sammenhengen vil det bli viktig å øke verdien av den norske vannkraften gjennom å utnytte den raske reguleringsevnen som vårt kraftsystem har. Vi deltar også i planlegging av andre prosjekter innenfor vedlikehold av kraftnett, systemplanlegging og sluttbrukermarkeder.

Vi ser det som svært viktig at norske kraftselskap og leverandørindustri engasjerer seg sammen med oss og europeiske partnere i den videre planleggingen av disse prosjektene. Vi må smi mens jernet er varmt. I løpet av de første månedene i 2007 vil de viktige prosessene mellom partene foregå. Vi vil være proaktive overfor aktuelle partnere.

Min oppfordring er: Bli med og gjør norske selskap til de beste i Europa.  


Foto: Geir Mogen