Til hovedinnhold

Norge bruker lite av naturgassen selv, og 99 prosent eksporterer vi. Det er ventet at innenlands bruk av naturgass kan ha et årlig verdiskapingspotensial på 10 milliarder kroner.

Potensialet for økt verdiskaping og ny industri basert på naturgass er påvist gjennom en rekke utredninger de senere årene. Blant annet kan naturgass gi norsk prosessindustri økt konkurransekraft, samtidig som økt bruk av naturgass i denne industrien kan gi store miljøfordeler.

Forskningsområder
GASSMAKS har til sammen fire prioriterte temaområder. Dette er forskningsområder med spesiell interesse for en rekke industrielle aktører i Norge, hvor det forventes gode muligheter til å utvikle nye ideer, prosesser, konsepter og produkter.

Gass til plastråstoff og plast
- Prosesser og produkter langs plastverdikjeden
- Utnyttelse av våtgass

Gass til syntetiske drivstoff og energiprosesser
- Kjemisk konvertering av naturgass og  syntesegass til syntetiske drivstoff

Gass til materialer
- Konvertering og bruk av naturgass  i metallurgisk industri
- Naturgass som innsatsfaktor for produksjon av verdifulle materialer

Gass til proteiner og andre næringsmidler
Programmet starter opp i 2007, med et budsjett på 26 millioner offentlige kroner det første året. Programmet bygger på en utredning gjennomført av Norges forskningsråd på anmodning fra Nærings- og handelsdepartementet.

Viktige pådrivere for å sette programsatsingen på den forskningspolitiske dagsorden har vært Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Landsorganisasjonen (LO) og Norsk Gassforum.

Kilde: Norges forskningsråd