Til hovedinnhold

Tekst  forsker Dag Eirik Nordgård  foto  Mette K. Høiseth

Det er økende fokus på bruk av risikobaserte metoder innen nettvirksomheten – som verktøy for utvelgelse og prioritering av aktiviteter innen nettforvaltningen. Siden høsten 2004 har nettselskapene i Statkraft-alliansen (selskapene der Statkraft har eierandeler) utarbeidet felles strategi og metoder for vedlikeholdsstyringen i selskapene.

Et av målene for prosjektet ”Vedlikeholdsstyring i Statkraft-alliansen” har vært å ta i bruk resultat fra tidligere forskning og utvikling, og anvende disse til å etablere konkrete vedlikeholdsstrategier og planer for selskapene.

Samarbeid
Prosjektet har vært gjennomført ved utstrakt bruk av arbeidsgrupper, bestående av fagpersoner fra hvert av de deltakende selskapene. Gruppene har gjennom prosjektperioden hatt samlinger hvor ulike tema har vært diskutert. SINTEF Energiforskning har vært tilrettelegger og pådriver i disse arbeidsprosessene.

En utfordring i arbeidet har vært mangelen på et felles ”språk” når det gjelder vedlikehold. Det har derfor vært nødvendig å definere en felles terminologi som basis for arbeidet. Terminologien har i all hovedsak vært basert på tidligere arbeid innen nettvedlikehold.

Felles strategi
Innledningsvis fokuserte prosjektet på å gå gjennom hvordan vedlikeholdet og vedlikeholdsstyringen burde gjennomføres i selskapene. Denne aktiviteten resulterte i en felles vedlikeholdsstrategi som beskriver mål og krav og gir føringer for hvordan vedlikeholdet skal utføres. Et sentralt element i denne strategien er at vedlikeholdet skal baseres på risikovurderinger.

Vedlikeholdsstandarder
Strategien er brukt som grunnlag for å lage vedlikeholdsstandarder for konkrete nettkomponenter. En vedlikeholdsstandard er en generell retningslinje for hvordan en utstyrsgruppe skal vedlikeholdes – og vil være utgangspunktet for etablering av anleggsspesifikke vedlikeholds-program.I standardene er risikotenkingen brukt for å differensiere vedlikeholdet etter hvorvidt ulik teknologi eller andre forhold tilsier at risikoen er ulik, og at anleggene derfor bør håndteres ulikt. En slik differensiering gjør at man oppnår en mer optimal bruk av vedlikeholdsresursene i selskapene.

Høsten 2006 har prosjektet arbeidet videre med utfordringer selskapene står overfor med hensyn til å ta vedlikeholdsstrategien og -standardene i aktiv bruk i organisasjonene. Stikkord for dette er blant annet kompetansebehov, organisering og behov for og implementering av Vedlikeholdsstyringssystem.


Arbeidsgruppemøte på SINTEF Energiforskning. Fra v: Jon Inge Fjellsbø, BKK Nett, Dag Eirik Nordgård, SINTEF Energiforskning, Geir Solum, TEV Nett, Arne Birger Sjursø, Agder Energi nett, Lennart Heggdal, Istad Nett og Erik Omdal, Skagerak Nett.

Kontakt:
Dag Eirik Nordgård


Disse selskapene har deltatt i prosjektet:

  • Agder Energi Nett AS
  • BKK Nett AS
  • Eidsiva Nett AS
  • Istad Nett AS
  • Skagerak Nett
  • Trondheim Energiverk Nett AS