Til hovedinnhold
Tekst

ENARD (Electricity Network, Analysis, Research and Development) tar sikte på å bli en viktig internasjonal møteplass for informasjon, koordinering av forskningsinnsats og utvikling av grunnlag for å påvirke myndighetene innen systemrettet nettdrift. ENARDs misjon er å bli et stort internasjonalt forum for utveksling av informasjon, analyser og samarbeidende forskning og utvikling innen elektriske nett. Bak en aktiv norsk deltakelse står en rekke nettselskap og EBL som faglige og økonomiske interessenter. SINTEF Energiforskning vil være utførende i prosjektarbeidet.

Skreddersydd aktivitet
Visjonen er å forenkle introduksjonen av nye driftsprosedyrer, utforming, metoder og teknologier i elektriske overførings- og distribusjonsnett (O&D-nett). Prosjektet sikter mot bedre kapasitetsutnyttelse samtidig som utfordringene som følger av nettfornyelse, integrasjon av fornybar produksjon og nettets evne til å komme opp igjen etter feil, ivaretas.

IEA har en rekke ”Agreements” innen ulike energispørsmål som vist i figuren. For eksempel innen distribuert produksjon, fornybare ressurser, kommunikasjon og ulike teknologier for elnett. Det har imidlertid manglet en aktivitet for systemrettet arbeid mot elektriske O&D-nett. ENARD har derfor blitt skreddersydd for å se på ulike problemstillinger i systemsammenheng innen utvikling av, design, drift og kapasitetsutnyttelse. ENARD er planlagt for femårsperioden 2007-2011.

Norsk konsortium
ENARD vil bestå av en rekke delprosjekt (Annex) hvorav Annex I – ”Information Collation and Dissemination” er spesifisert og vil starte opp høsten 2006 for å pågå i to år. Fokus her vil være og danne grunnlag for det videre arbeidet gjennom et strukturert innsamling og formidling av data for eksisterende og prosjekterte O&D-nett hos de deltagende land. En viktig aktivitet underveis vil være to til tre ”workshops”.

Norge har bekreftet sin deltagelse i dette delprosjektet og deltagere er Hafslund Nett AS, Statkraftalliansens nettgruppe (Agder, BKK, Istad, Skagerak og TEV), Statnett og EBL og SINTEF. Disse har dannet et konsortium og vil søke støtte for aktiviteten hos Norges forskningsråd gjennom en BIP-søknad for 2007-2008.

Norsk initiativ Annex II
Det jobbes nå også med å definere og etablere et Annex III, ”Distribution Systems”. Et ekspertmøte i Milano i september vil trekke opp retningslinjer for innholdet i dette, og her vil vi være tilstede og spille inn aktuelle norske problemstillinger. I det påfølgende styringsgruppemøte vil de norske representantene Lars Audun Fodstad (Sira-Kvina Kraftselskap) og vara Lars Vormedal (Statnett SF), følge opp sitt tidligere innspill om å starte opp Annex II, ”Transmission Systems” i løpet av 2007/2008. Ved å invitere og ta ansvaret for et ekspertmøte om dette våren 2007 i Trondheim, vil vi kunne få en operativ rolle i denne sammenheng og gjøre prosjektet mest mulig relevant for norske problemstillinger.

Senere Annex er påtenkt innen ”Economy and Regulatory aspects”, ”Microgrids” og ”Elnett i utviklingsland”. I Annex I deltar foreløpig en rekke europeiske land, og en forventer at også USA, Canada og Japan blir med. I tilfelle blir dette den store forskjellen fra EU-prosjekt der kun europeiske land er med.

Hva får vi ut av deltagelsen?
Overordnet ide er å få del i resultater fra internasjonal forskning som kan benyttes i forbindelse med prosjektdeltagernes drift, vedlikehold og spesielt fornyelse av distribusjons- og overføringsnettet. Verdiskapingen hos nettselskapene må antas å bli betydelig større, og utløst tidligere, i en slik sammenheng enn uten. Internasjonal deltagelse er også et viktig moment i nettselskapenes og SINTEFs profilering og kompetanseutvikling.

Noe av arbeidsmåten for IEA, som er et OECD, dvs flernasjonalt myndighetsorgan, er å bruke resultatene fra FoU overfor myndigheter, beslutningstakere o.a. Det må derfor forventes at både internasjonale løsninger (f.eks EU-direktiver) og deretter nasjonale (norske via EØS-avtalen) kan bli påvirket av prosjektarbeidet.

Det etablerte norske konsortiet vil ha eksklusiv rett på utnyttelse av eventuelle resultater i en toårsperiode. Deretter blir de åpne også for andre. Konsortiet er imidlertid innstilt på å få flere interessenter med, spesielt om Norge velger å bli med i de nye delprosjektene. De som er interessert i deltagelse kan kontakte en av konsortiedeltagerne eller Birger Stene på SINTEF Energiforskning for mer informasjon.

Faktaboks:

IEA – International Energy Agency ble opprettet av OECD på 70-tallet i forbindelse med oljekrisen vi hadde da. I dag er alle 26 OECD-land med og IEA arbeider med et bredt spekter av energispørsmål inkludert klimaskifte-problemstillinger. Norge har deltatt aktivt innen IEA i alle år og flere nordmenn har arbeidet ved hovedkontoret i Paris som i dag har ca 150 ansatte. Forskningsaktiviteten skjer i såkalte ”Implementing Agreements” og er organisert innefor ”Working Parties” som vist i kartet nedenfor. Det er en utstrakt koordinering og samarbeid med arbeid som gjøres innen CIRED, CIGRE, EU-programmene og Eurelectric.

Kraftgate ved Tiller i Trondheim. Foto: Roger Bjerkan - IEA har mange “Agreements” innen energispørsmål.
Foto: Roger Bjerkan