Til hovedinnhold

Det blir stadig viktigere for Norge å holde et høyt internasjonalt nivå på utdanning og forskning. Dette er et fundament for å bygge mer kunnskap inn i produkter, prosesser og tjenester – et krav som blir nødvendig i et stadig mer internasjonalt konkurranseutsatt marked.

NTNU og SINTEFs evne til å fremstå som kreative og konstruktive i forhold til morgendagens utfordringer vil være avgjørende, i en tid hvor vi konkurrerer globalt om studenter, forskere, forskningsoppdrag og ressurser. Engasjement innenfor områder av stor betydning for nasjonen og verdenssamfunnet representerer et fortrinn når en skal rekruttere ungdom til teknologisk rettede studier. Energi og miljø peker seg ut som et slikt viktig område.

Nært samarbeid mellom forskningsmiljøer og næringslivet er avgjørende for å få fremtidsrettede løsning videreutviklet fra forskningsstadiet til praktiske løsninger som tas i bruk så raskt som mulig.

Det er gledelig å se at SINTEF og NTNU hevder seg godt innenfor EUs rammeprogram for forskning hvor vårt institutt har oppnådd status som koordinator for store forskningsprogram innenfor superledning, CO2-fangst og -lagring og bioenergi. Det ligger stor strategisk innsats fra SINTEF og NTNU selv, og godt samarbeid med næringslivet i Norge og andre europeiske land for å oppnå en slik lederrolle i store EU-prosjekt. Forskningsrådet har vært en god støttespiller i dette arbeidet.

Vi har ambisjoner om å oppnå en sterk posisjon i EUs forskning innenfor andre områder som energimarkeder og leveringssikkerhet og hydrogen. Skal vi oppnå suksess her, vil det kreve tung og koordinert satsing fra energiselskaper, teknologibedrifter og forskningsmiljø i en lang og krevende posisjonering overfor næringslivet i EU og EUs virkemiddelapparat for forskning. Jeg vil på det sterkeste oppfordre til felles innsats for å lykkes i en slik strategisk posisjonering.

Det er også gledelig å se hvordan næringslivet har gått sammen med NTNU og SINTEF om å planlegge nye store forskningsinitiativ innenfor rammen av Forskningsrådets nye virkemiddel ”Senter for forskningsdrevet innovasjon”. Her er vårt institutt involvert i to søknader innenfor henholdsvis vindkraft og arktisk gassteknologi. Dette er eksempler på store felles satsinger som vil bidra til å skape internasjonalt fremragende forskningsmiljø dersom de blir realisert.

”Internasjonalt fremragende sammen” er en god visjon som kan realiseres når forskning, næringsliv og myndigheter drar lasset sammen i store markerte satsinger med vesentlig betydning for nasjonen og verdenssamfunnet. Da kan vi også nå fram til ungdommen som søker interessante utfordringer.

Sverre Aam
Adm. Direktør

Xergi 3-2005

Adm. direktør Sverre Aam

Foto:  Mette K. Høiseth