Til hovedinnhold

I forbindelse med uvær med kraftig vind eller store snømengder kan man oppleve feil og utfall som medfører at store områder blir uten strømforsyning.

Tradisjonelt har man vinterstid benyttet snøscooter for å lokalisere feilene. Etter at feilstedet er lokalisert og skadeomfanget registrert, har man måttet dra tilbake, skaffet nødvendig utstyr og reservedeler, før man på nytt måtte dra ut for å utbedre feilen.

For å redusere avbruddstiden og den tilhørende KILE-kostnaden er det viktig at feilene blir hurtig lokalisert, at utbedring av eventuelle multiple feil blir riktig prioritert, og at mannskap med nødvendig utstyr blir sendt til riktig posisjon så hurtig som mulig.

Feillokalisering ved hjelp av helikopter

Frank Dahlsett, pilot Einar Viken og Arnt Ove Eggen tilbake på bakken etter en vellykket testtur.

Mange kraftselskap har lenge benyttet helikopter til befaring og termografering av kraftlinjer. Enkelte kraftselskap har også begynt å benytte helikopter til feillokalisering i forbindelse med utfall etter kraftig uvær. Feillokalisering har da oftest vært gjort med papirbaserte kart, og kommunikasjon tilbake til f.eks. en driftsentral har vært via radio. Dette har medført utfordringer både i forhold til å holde rede på hvor man faktisk er, og i forhold til å kommunisere både posisjon og observerte feil tilbake til driftssentralen.

For å effektivisere og kvalitetssikre feilregistreringer, og for å effektivisere overføring av nødvendig informasjon tilbake til driftsentralen, er det i prosjektet utviklet en mobil løsning. Den består av en Pocket PC med en applikasjon HelikopterBefaring med predefinerte feilbeskrivelser, som benytter digitale kart og posisjonering ved hjelp av GPS, og som benytter mobiltelefon til kommunikasjon tilbake til driftsentralen. Figur 1 viser en prinsipiell oversikt over utstyr og kommunikasjonsmuligheter.

Utstyr og kommunikasjonsmuligheter

Figur 1. Prinsipiell oversikt over utstyr og kommunikasjonsmuligheter.

Posisjon fra GPS
HelikopterBefaring henter posisjon fra en GPS. Posisjonen kan kontinuerlig overføres til kartsystemet OziExplorerCE på Pocket PCen, slik at brukeren alltid vet sin egen posisjon. I tillegg vil feil markeres i dette kartet etter hvert som de registreres.

Registrering av observerte feil
Når det er etablert en gyldig posisjonsangivelse, kan observerte feil registreres ved å krysse av for aktuelle feilbeskrivelser. En egen listeboks gir en oversikt over feilbeskrivelse, posisjon og tidspunkt for alle registrerte feil.

Rapportering til driftsentral
Fra HelikopterBefaring er det tre måter å rapportere tilbake til driftsentralen på:
- GPRS. Tracklog, dvs helikopterets flyrute, og registrerte feil sendes kontinuerlig til en internettapplikasjon som tar imot og lagrer all informasjon direkte i en database.
- E-post. Inntil ni rapporter for ulike formål og kartsystem kan lagres og deretter sendes som vedlegg til en epost.
- SMS. Begrenset informasjon knyttet til hver enkelt registrerte feil kan sendes som separate SMS.

De to siste løsningene må sees på som alternativer i de tilfeller der GPRS ikke er tilgjengelig.

Kommunikasjon
Kommunikasjon mellom Pocket PC og GPS, og mellom Pocket PC og mobiltelefon, skjer via blåtann, infrarød eller kabel avhengig av kommunikasjonsmulighetene på de enkelte enhetene. Det presiseres at det er mulig å ha blåtannskommunikasjon mellom Pocket PC og GPS, og mellom Pocket PC og mobiltelefon, samtidig. Kommunikasjon mellom mobiltelefon og driftsentral er via GPRS, evt vanlig GSM.

Mottak i driftsentral
For å visualisere hvordan mottak av informasjon fra HelikopterBefaring kan behandles i f.eks. en driftssentral, er det utviklet en egen mottaksapplikasjon HelikopterBefaringMottak. Avhengig av hvordan informasjonen er rapportert, er det tre måter å presentere dette på:

- Nettleser. På internettserveren er det en applikasjon som tar imot informasjon og lagrer dette i en database. Denne applikasjon henter også tracklog og registerte feil fra databasen, henter kart som dekker det aktuelle området, plotter tracklog og registrerte feil i kartet, og presenterer dette i en nettleser. Brukeren kan velge å se kart for hele flyturen, eller kun den siste delen for å få et mer detaljert kart over hvor helikopteret er på det aktuelle tidspunktet. Kartene i nettleseren oppdateres automatisk hvert minutt.
- Windowsapplikasjon. Denne applikasjonen henter også informasjon fra databasen, og presenterer dette på samme måte som internettapplikasjonen. I denne applikasjonen er det i tillegg mulig å zoome inn og ut, samt å flytte seg rundt på kartet. Dette er nyttig f.eks. for å finne nærmeste vei for transport av
mannskap og utstyr til feilstedet. Denne applikasjonen kan også lese filer som sendes som epost, og presentere dette i kartet.
- SMS-mottak. Det er laget en egen applikasjon som via et GSM modem mottar registrerte feil sendt som SMS, og presenterer dette i et kart.

For å verifisere at både applikasjoner, GPS, mobiltelefoner og kommunikasjonsløsninger fungerer tilfredsstillende i helikopter, ble det gjennomført en helikopterbefaring langs en linjetrase fra Stjørdal mot Tydal. Figur 4 viser et kart med tracklog og rapporterte feil slik de ble presentert i nettleseren etter at helikopterbefaringen var avsluttet.

Tracklog og reistrerte feil

Figur 4.
Tracklog og registrerte feil

HelikopterBefaringMottak er en selvstendig prototype. En slik mottaksapplikasjon bør integreres med selskapets GIS-system, slik at nettet også visualiseres i det samme kartet (linjetraseen er ikke lagt inn i kartet i figur 4). På samme måte bør man også få presentert detaljert anleggsinformasjon om f.eks. et mastepunkt med en registrert feil. Man får da nødvendige detaljer om mastepunktet, slik at nødvendig utstyr og reservedeler blir med ut til feilstedet.

Integrerte løsninger
Den teknologiske utviklingen skjer raskt, og de første integrerte løsningene med både Pocket PC, mobiltelefon og GPS har allerede kommet på markedet. Dette innebærer at man får all nødvendig funksjonalitet i en og samme håndholdte enhet.

Oppsummering
En mobil løsning vil alltid være et kompromiss mellom ulike ønsker, og den vil bestå av ulike ”byggeklosser” som er satt sammen og anvendt på ulike måter avhengig av ønsket funksjonalitet.

SINTEF Energiforskning har gjennom dette prosjektet utviklet en generell kompetanse på slike ”byggeklosser”, både når det gjelder programmering og bruk av mobile enheter (Pocket PC, GPS, mobiltelefoner osv), kommunikasjonsløsninger (kabel, infrarød, blåtann, GSM, GPRS osv), og programvare (kartsystemer, databaser, XML, utnyttelse av internett, osv).

SINTEF Energiforskning har utviklet en skreddersydd mobil løsning for effektiv feillokalisering og rapportering til driftssentralen. Dette er imidlertid en generell kompetanse og teknologikunnskap som kan utnyttes til utvikling av mobile løsninger også for annen type datainnsamling i felt.

Xergi 3-2005

Tekst og foto:

Arnt Ove Eggen

 

Informasjon fra GP
Figur 2. Informasjon fra GPS

Registrering av observerte feil


Figur 3. Registrering av observerte feil

I det Strategiske Institutt Program (SIP) ”Electricity Business enters e-business (eBee)” har SINTEF Energiforskning utviklet kompetanse som kan hjelpe energibransjen til bedre utnyttelse av IKT-systemer og data. En av hovedaktivitetene har hatt fokus på datainnsamling i felt ved hjelp av mobile løsninger. Denne artikkelen presenterer en mobil løsning skreddersydd for feillokalisering ved hjelp av helikopter.