Til hovedinnhold

I forrige nummer av Xergi presenterte vi Sem Sæland. I Kolbjørn Hejes vei 1A og 1D holder avdeling Energiprosesser til.

Kolbjørn Heje var hallingdøl. Han ble født 22. juni 1871 i Flå i Hallingdal og døde 21. juli 1947. Han hadde utdannelse fra Trondhjems Tekniske Læreranstalt og fra den tekniske høyskole i Zürich.

Heje ble utnevnt til den første professor i vei- og jernbanebygging ved NTH den 1. januar 1912. Faget var obligatorisk for alle studenter ved bygningsingeniøravdelingen den gangen. Han var rektor ved NTH fra 1917 til 1920.

Professoren var kjent som en drivende god anleggsingeniør som det gikk frasagn om. Heje hadde flere forskjellige stillinger i Norges Statsbaner og han var overingeniør i Statsbanenes hovedstyre da han ble ansatt som professor.

Som foreleser var han formell, men han var også kjent for sin humoristiske sans og sin varme interesse for studentenes ve og vel.

I sine taler ga han gjerne studentene gode råd: ” Når det ved Høgskolen er studiefrihet, så må ikke det oppfattes slik at man er fritatt for å studere, sa Heje en gang. ”Det ville overhodet være det verste som kunne hende om det noensinne med rette skulle kunne sies at man kan gå gjennom Norges Tekniske Høiskole uten å behøve å arbeide. Ti arbeidet bør være for arkitekten og ingeniøren ikke alene en lov, men også et evangelium.” Han la også til at studentene måtte utvikle seg som mennesker gjennom å legge vekt på allmenn og legemlig utvikling som tillegg til den faglige utdannelsen. Fordi dette er like viktige deler av personligheten.

Tidligere vegsjef i Møre og Romsdal, Arne Inge Torvik, opplevde Kolbjørn Heje i levende live. Han beskriver professor Heje slik i ”Festskrift til Rasmus S. Nordal i anledning hans 70-års dag ”Vegprofessor ved en milepel”:

”Presis i tid, korrekt i påkledning, verdig i framferd entra professor Heje auditoriet. Presentasjonen hans av fagstoffet var greitt og grundig i eit vel førebudd og godt framførd foredrag. Han opna ofte forelesningen med denne innleiinga: ”Som mine herrer vil erindre, forklarte jeg i forrige forelesning av …”.

Om ”herrene” ikkje mintes noko frå ”forrige forelesning”, kunne dei bøte på det ved å bla attende i professor Hejes stensilerte forelesningar. I studietida mi var det berre professor Heje og professor i geodesi dr. ing. Tor Eika som hadde lagt arbeid i tilrettelegging av slike gjennomarbeidde forelesningsreferat”, skriver Torvik i festskriftet. Torvik skriver at det var tydelig at professoren og medarbeiderne hans la stor vekt på å gi studentene en grundig undervisning.

Som sin forgjenger professor Sem Sæland, var også Kolbjørn Heje opptatt av ”kundskabens praktiske anvendelse”, eller som vi sier i dag, anvendt forskning. NTHs spesielle forpliktelse når det gjaldt anvendt forskning ble fulgt opp av både Alfred Getz og Kolbjørn Heje som etterfulgte Sem Sæland som rektorer, og de var begge ingeniører med omfattende praktisk erfaring.

Varmeteknisk/Kjelhuset

Varmeteknisk/Kjelhuset: Dette er Kolbjørn Heies vei 1. I dag inneholder huset kontorer og 2000m² laboratorier. Dette er landets største varmetekniske laboratorium. Foto: Mette K. Høiseth.

Kolbjørn Heje
1891 Trondhjems Tekniske Læreanstalt
1895 den tekniske høgskolen i Zürich
1895 ansatt ved NSB i diverse stillinger, fra ingeniørassistent til banedirektørens stedfortreder
1900-12 Studiereiser i Europa (Frankrike, Tyskland, Østerrike og Sveits)
1912-41 professor ved NTH
1917-20 rektor ved NTH
1936/37 viserektor ved NTH
1941 avskjed i nåde 30, juni

Kilder:

  • NTNU – Institutt for veg- og jernbanebygging, Festskrift til Rasmus S. Nordal i anledning hans 70-års dag ”Vegprofessor ved en milepel”
  • Tore Jørgen Hanisch og Even Lange, ”Vitenskap for industrien, NTH – En høyskole i utvikling gjennom 75 år”
  • Olaf Devik, ”N.T.H. femti år - Norges tekniske høgskoles virksomhet 1910-1960”
  • Norges tekniske høgskole, ”Professorater, Professorer ved NTH 1910-1969”

En stor takk til professor og instituttstyrer Asbjørn Hovd ved institutt for bygg, anlegg og transport for opplysninger om Kolbjørn Heje.

Xergi 3-2005

Kolbjørn Heje 

Rektor Heje ønsket ”et varig samarbeide mellom det praktiske livs menn og videnskabsmennene i videnskabelige opgavers interesse”.

Faktaboks om Kolbjørn Heje