Til hovedinnhold

Det er laget en direkte kobling mellom dataprogrammene HBV og Samkjøringsmodellen. Dette betyr at det beregnede tilsiget fra en HBV-beregning kan brukes direkte i en simulering i Samkjøringsmodellen.

Ved bruk av Samkjøringsmodellen til løpende analyser av kraftmarkedet eller driftsplanlegging, er det viktig å bruke tilgjengelig informasjon om fremtidig tilsig på den best mulige måten. På kort sikt kan kvantitative værvarsler brukes, mens på lang sikt spiller snømagasinet en vesentlig rolle gjennom hele vinterperioden og gjennom smeltesesongen.

En vanlig framgangsmåte er å bruke programmet Tilpro for å angi forventingsverdi og usikkerhet for både kort- og langsiktige prognoser. Ved bruk av Tilpro må brukeren selv finne tallverdiene som skal legges inn, Tilpro tilrettelegger disse for bruk i Samkjøringsmodellen.

En alternativ metode for vårflomprognoser er å bruke programmet Snomod, som både beregner vårflomvolumet og legger til rette resultatene direkte til Samkjøringsmodellen. HBV-modellen er en konseptuell modell for beregning av tilsigsprognoser. Den er anerkjent og mye brukt i hele Skandinavia. I forbindelse med kraftproduksjon har den vært mest anvendt til korttidsprognoser.

HBV på kort og lang sikt
Ved bruk av kortsiktige prognoser gis grunnlaget for HBV-beregningen av de kvantitative værvarslene. Disse dekker en periode på 10 dager, det vil si en til to uker i Samkjøringsmodellen. Hvis man vil bruke vårflomprognoser, anvendes historiske observasjoner av temperatur og nedbør for hele tilsigsperioden, for eksempel 1961-2000. Man tar utgangspunkt i tilstanden i HBV-modellen pr for eksempel 1. mai, og bruker da de historiske temperatur- og nedbørsdata til å simulere tilsiget fremover.

Det er i denne sammenhengen en utfordring at relativt få nedbørs- og tilsigsserier er tilgjengelig på døgnbasis før 1957. I prosjektet har vi også sett litt på dette problemet, spesielt fordi de fleste ønsker å simulere med en lengst mulig tilsigsperiode for best mulig å representere utfallsrommet i tilsiget.

Prosjektet ”HBV og Samkjøringsmodellen”, hovedsakelig finansiert gjennom EBL, er dokumentert i en teknisk rapport, TR A6183 “Kobling mellom HBV og Samkjøringsmodellen”. Den etablerte kobling kan også brukes i Vansimtap.

Implementering
Implementeringen er gjort for ID-versjonen av HBV, ID-Tilsig. I praksis skjer dette ved en kobling mellom tilsigsbeskrivelsen i Samkjøringsmodellen og resultatet fra ID-Tilsig som ligger i databasen. En ny versjon av programmet Tilpro gir mulighet for å bruke flere typer prognoser (HBV, Snomod og ”manuell”) ved siden av hverandre.

Kontakt:

 


17. mai i Trollheimen. Mye snø igjen i fjellet. Foto: Gerard Doorman

Samkjøringsmodellen er dataprogram for optimalisering og simulering av hydrotermiske kraftsystem. Modellen tar hensyn til overføringsbegrensninger og hydrologiske forskjeller mellom delområder.

I deregulerte markeder brukes modellen ofte til å beregne fremtidige spotpriser. Samkjøringsmodellen benyttes også i forbindelse med investeringsanalyser i for eksempel nye overføringslinjer og/eller kraftverk. I tilegg til prognoser for fremtidige spotpriser gir modellen også prognoser for produksjon, magasinfylling, flom, forbitapping, rasjonering, import/eksport osv. Modellen benyttes av de fleste større aktører i det nordiske kraftmarkedet.

HBV-modellen er en såkalt hydrologisk karmodell. Her beskrives deler av det hydrologiske kretsløp som magasin (kar), hvor avløpet fra et kar er direkte proporsjonalt med innholdet. Noen av karene er lineære (øvre og nedre grunnvannsone) og andre har en mer sofistikert beskrivelse av de hydrologiske prosessene (snø og markvann). Modellen benytter nedbør og temperatur som inngangsvariable; temperatur for beregning av snøens akkumulasjon og smelting. HBV-modellen gir en meget forenklet beskrivelse av naturen og må alltid kalibreres mot observerte avløpsdata.