Til hovedinnhold

"Flermåls beslutningsanalyse" er samlebegrepet for flere slike metoder som bidrar til at den riktige beslutningen tas.
- Med dette verktøyet gir vi kundene en prosedyre, samt en dokumentasjon på de vurderingene som gjøres. Vi hjelper beslutningstakerne til å sette kriteriene inn i et system slik at de vet hva de skal tenke over før beslutningen tas. Det sier forsker Dag Eirik Nordgård ved SINTEF Energiforskning AS.

Forskere og studenter har sett nærmere på metoder for å løse praktiske problemer i blant annet planleggingen av vedlikehold og oppgradering av nett- og produksjonsanlegg. F v: Espen Løken (PhD-student), Einar Jordanger, Dag Eirik Nordgård og Eivind Solvang (alle SINTEF Energiforskning).

Som noen av få i Norge forsøker forskerne ved SINTEF Energiforskning og NTNU Institutt for Elkraftteknikk å anvende disse teoretiske metodene for å løse praktiske problemer, som
å planlegge vedlikehold og oppgradering av nett- og produksjonsanlegg, eller for å oppnå et optimalt samspill mellom flere energibærere og -kilder for lokal energiforsyning.

Et blikk inn i hverdagen til mange norske kraftselskap vil gi et godt bilde på hva det dreier seg om. Ta for eksempel prioritering av vedlikeholdsprosjekter. Foran utvelgelsen av hvilke tiltak som skal gjennomføres til neste år, står ledergruppen overfor en sammensatt problemstilling. De har gjerne fått inn mange forslag, og vet at det ikke er ressurser til å gjennomføre alle. Forslagene er også svært forskjellige av natur: Noen ønskes gjort av sikkerhetsmessige grunner - andre på grunn av økonomi, eller som følge av en kombinasjon av disse og andre vurderingskriterier. Noen forhold som spiller inn er vanskelig å tallfeste. Det kan være faktorer som personsikkerhet, arbeidsmiljø og påvirkning av det ytre miljøet.

Komplekse problemstillinger
- Bakgrunnen for at vi begynte å se på disse metodene var at vi erfarte at når kraftbransjen skulle ta beslutninger var det ofte andre enn de klassiske kriteriene, som for eksempel økonomi, som var utslagsgivende for hvilke prosjekt de prioriterte. Her er det altså snakk om både kvalitative kriterier og økonomiske kriterier. Det sier Eivind Solvang, seniorforsker ved SINTEF Energiforskning.
- Noen ganger var personsikkerhet i fokus, andre ganger var omdømmet til selskapet viktig. Dette førte til at to masterstudenter så nærmere på bruk av flermåls beslutningsanalyse i forbindelse med vedlikehold og fornyelse hos et nettselskap. Tilgjengelige metoder ble tatt i bruk og testet ut på økonomisjef, nettsjef og plansjef i selskapet.
- Og vi så at denne tilnærmingen passet godt til en slik type problematikk, som ofte er kompleks med mange hensyn å ta.

Kvalitet og økonomi
Dette kjenner Stig Myhr ved Trondheim Energiverk Kraft seg igjen i. Selskapet har deltatt i en pilotstudie der SINTEF testet ut flermåls beslutningsanalyse.
- Vi bestemte raskt at vi skulle benytte denne metoden på alle større drifts- og vedlikeholdsprosjekter som kom inn i 2004, forteller Stig Myhr, produksjonssjef ved Trondheim Energiverk Kraft.
- Vi valgte ut seks nyttekriterier, som graderes ut fra om de har ingen, noe, mye eller svært mye betydning for prosjektet. I tillegg må den som fremmer prosjektet skrive hvorfor vedkommende har vurdert det slik. De seks kriteriene var: personsikkerhet, omdømme, arbeidsmiljø, ytre miljø, vedlikeholdsvennlighet og kompetanseutvikling.
- Fra i år har vi også tatt med de økonomiske beregningene. Slik kan vi se på både den kvalitative og den økonomiske delen samtidig.

Myhr sier at begge vurderingene blir lagt til grunn når de skal velge ut prosjekter og at økonomien ikke alltid er avgjørende.
- For eksempel vil et prosjekt hvor personsikkerheten får høyere score enn den økonomiske delen kunne bli foretrukket fordi den kvalitative nytteverdien er så stor. Metoden er enkel å bruke for våre folk. De har en mal i Word der de krysser av for kriteriene og beskriver hvorfor de har gjort akkurat disse vurderingene. Dette har blitt et veldig nyttig verktøy for oss. Fremgangsmåten gir en lik vurdering av ulike prosjekter, og en systematisk presentasjon av resultatene.

Internasjonalt samarbeid
Miljøet i Norge er foreløpig lite, og samarbeid over landegrensene er derfor viktig. Vi har kontakt med fagmiljøer i Portugal og Finland der de jobber med disse metodene.

- Vi har også et samarbeidsprosjekt mellom NTNU og SINTEF Energiforskning hvor vi ser på miljøvennlige energidistribusjonssystemer (Sustainable energy distribution systems - SEDS).
Her jobber blant annet tre PhD-studenter opp mot forskjellige problemstillinger og tester ut metoder, sier prosjektleder for SEDS, Einar Jordanger, SINTEF Energiforskning.

Espen Løken, PhD-student ved NTNU, arbeider med bruk av flermåls beslutningsanalyse som verktøy for å gjennomføre analyser av lokale energisystem med flere energibærere. Dette er en problemstilling hvor man også vil ha flere og ofte motstridende kriterier å forholde seg til. Han understreker viktigheten av å hente inn impulser utenfra.
- For å komplettere vår kompetanse og få nye impulser med hensyn til metodesiden for vår anvendelse, er det en forutsetning å kunne hente dette i internasjonale miljø - gjennom deltakelse på konferanser og besøk i andre miljø.

For tiden er en av hans kolleger knyttet til et relatert prosjekt – Energitransport - utplassert på systemanalyselaboratoriet ved universitetet i Helsinki. Finland har et internasjonalt anerkjent fagmiljø på flermåls beslutningsanalyse.

Kvalifisert synsing
Dag Eirik Nordgård understreker at metodene de benytter innenfor fagfeltet ikke gir et fasitsvar, men at de gir et grunnlag til å ta beslutningene på. Utfordringen er at en komplisert beslutningsprosess ofte blir uoversiktlig. Dette er en åpen måte å dokumentere valgene man tar, og hvorfor de ble tatt. Beslutningene blir dermed også etterprøvbare.

- Vi ser muligheten i denne måten å tenke på innenfor mange kjente problemstillinger som energibransjen står overfor, sier Eivind Solvang.
- Vi har et godt inngrep med bransjen, og kjente til behovet lenge før vi hadde metoder til å løse det. Nå har vi metodene, og vi jobber tett sammen med blant annet universitetsmiljøet for å utvikle dem videre og ta dem i bruk på relevante problemstilinger, avslutter Dag Eirik Nordgård.

Eksempel på målhierarki for vurdering av sammensatte energisystemer (SEDS).


Relevante prosjekter

Sustainable Energy Distribution Systems (SEDS)
Hovedmålet i SEDS-prosjektet er å utvikle planleggingsmetoder og -modeller som kan benyttes når flere energikilder og -bærere integreres i det eksisterende elektriske energisystemet. Mest vekt tillegges distribusjonssystemet og integrering av distribuerte energikilder.

Lokal energiplanlegging er velegnet for flermåls beslutningsanalyse pga mange usikkerhetskilder, lange tidsrammer og kapitalkrevende investeringer i tillegg til mange beslutningstagere og motstridende kriterier. Det legges spesiell vekt på tekniske, økonomiske og miljømessige hensyn.

Beslutningsstøtte for vedlikehold og rehabilitering innen vannkraft
Målet for prosjektet er å etablere et helhetlig analyseopplegg og tilhørende beslutningsstøtteverktøy for optimal utvelgelse og planlegging av vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter innen vannkraft, samt etablere og formidle ny kompetanse i bransjen på dette området.

Vedlikehold og rehabilitering av vannkraftanlegg innebærer prosjekter med store økonomiske og sikkerhetsmessige konsekvenser. Hovedutfordringen sett fra beslutningstaker er å prioritere og velge ut riktige prosjekter til riktig tid ut i fra en helhetsvurdering av et sett ulike kriterier. Dette er gjerne komplekse problemstillinger som stiller store krav til beslutningsstøtte.

Energitransport - Analyse av systemer for energioverføring med ulike energibærere
Prosjektet har som mål å utvikle et robust og fleksibelt analyseverktøy for å kunne optimalisere lokale energisystemer der hovedfunksjonen er å bringe energien fra tilgjengelige ressurser fram til sluttbruker i slike mengder og i en slik form at sluttbrukerens behov dekkes på økonomisk og miljømessig gunstigste måte.

Verktøyet skal kunne gi et helhetsbilde av et geografisk utstrakt energisystem med hensyn på kostnader, miljø og ressursutnyttelse, herunder energioverføring og utnyttelse av distribuerte energikilder.

Kontakt: Dag Eirik Nordgård

Tekst: Anne-Lise Aakervik
Foto: Mette K. Høiseth


Relevante prosjekter