Til hovedinnhold

Energidagen er blitt et arrangement hvor mange parter drar sammen for å styrke kontakten og samarbeidet mellom studenter og næringsliv. Samtidig ønsker man å synliggjøre behovet for økt satsing på undervisning og FoU-virksomhet innenfor en viktig bransje med stor aktivitet og spennende utfordringer.

Arrangementet Energidagen er en viktig del av Energikontakten; en medlemsordning etablert for to år siden, hvor bedrifter og organisasjoner ”abonnerer” på regelmessig kontakt med studentene og fagpersonalet på NTNU knyttet til energisektoren. Av bransje-organisasjoner nevnes EBL og TBL Elektro, og av bedrifter finner vi blant annet Statkraft, Statnett, ABB, Nexans og Sira-Kvina kraftselskap. I 2005 er det 36 medlemmer av Energikontakten. Gjennom Energikontakten er det oppnådd nyttige relasjoner mellom studenter/undervisningsmiljøet ved NTNU og medlemmene om prosjektoppgaver/masteroppgaver som også har ført til sommerjobber for studentene.

Bredt samarbeid
I 2001 startet EMIL, energi- og miljøstudentenes linjeforening, et årlig arrangement som de kalte Energidagen. I 2004 ble Energidagen en del av Energikontakten og interessen for arrangementet ble vesentlig styrket. Det var hele 25 bedrifter og organisasjoner som deltok på årets arrangement. Nytt av året er at samarbeidet mellom Energidagen/Energikontakten/NTNU er utvidet til å omfatte storarrangementet EFIKS 2005, hvor stikkordene er Energi - Forskning - Innovasjon - Kreativitet - Studenter. For EFIKS er samarbeidet med studentene avgjørende for et vellykket arrangement, hvor det fokuseres på en konferanse med utstillinger/demonstrasjoner og workshop på NTNU 11.-13. oktober 2005 (Se egen artikkel i dette nummer: Forskning for fremtiden).

Energi og miljø - et globalt ansvar
Opplegget for Energidagen 2005 var tredelt med forelesninger, bedriftspresentasjoner/utstillinger og workshops. Arrangementet hadde undertittelen ”Energi og miljø – et globalt ansvar”, og det preget den første delen. I tillegg til ”Internasjonale utfordringer” ble det også fokusert på temaet ”Motivasjon for kunnskap”. Et interessant program og dyktige forelesere trakk om lag 250 deltakere, som i hovedsak var studenter på ulike klassetrinn innenfor studieretningen Energi og miljø. Det var hyggelig folksomt på ”bedriftsstandplassene” etter forelesningene, og kontakten mellom studenter og bedriftsrepresentantene var upåklagelig. Dagen ble avsluttet med en workshop hvor fem bedrifter inviterte til videre orientering og samtaler med studentene.

Faglige mål i studiene
Etter samtaler med både studenter, deltakende bedrifter og organisasjoner, er tilbakemeldingene svært positive om hele arrangementet. Innenfor EFIKS-prosjektet er det laget en egen web-tavle hvor både bedrifter og studenter kan presentere behov, ideer og ønsker knyttet til aktuelle prosjektoppgaver og masteroppgaver hvor det også opplyses om muligheter for sommerjobber hos bedriftene. Bedriftene melder om god respons fra studentene på de 35 oppgaveforslagene som til nå er lagt ut på nettet. Det er nødvendig at alle deltakende parter ser fordelene av å trekke sammen, og samtidig ser hvor viktig det er at det faglige personalet ved NTNU er aktivt med i prosessen for også å nå de faglige mål i studiet.

På utstillingsdelen valgte SINTEF Energiforskning å fokusere på trainee-ordningen. Her representert med trainee Britt-Mari Langåsen (tv) fra Sverige i samtale med Anne Thidemann, EBL – Energibedriftenes Landsforening, som er medlem i styret for Energikontakten.

Kjell Bjørløw-Larsen, Nexans, er valgt til ny formann i styret for Energikontakten. Han bidro også som foreleser, utstiller og workshop-deltaker.

 


Tekst og foto: Harald Danielsen


Følgende bedrifter deltok på workshop: Statnett, Statkraft, Nexans, ABB og Sira-Kvina kraftselskap.

Stein-Iver Koi representerer TBL Elektro i Energikontakten og sitter i styringsgruppen for EFIKS-prosjektet.