Til hovedinnhold
Sårbarhet i kraftforsyningen
Relaterte tema

Publisert 31. mai 2005

Workshop med fokus på kraftnettets tilstand 3. mai arrangerte SINTEF Energiforskning en workshop for å diskutere sårbarhet i kraftforsyningen. Vi ønsket å rette fokus mot kraftnettets tekniske tilstand. Ulike utviklingstrekk indikerer at kraftnettets evne til å motstå store påkjenninger er i ferd med å svekkes. Eksempler på dette er at man kan observere en økende trend i antall uforutsette (ikke varslede) strømbrudd samt i feilfrekvensen for kraftledninger i distribusjonsnettet.

Sårbarhet i kraftforsyningen ble for alvor satt på dagsorden av Sårbarhetsutvalget i 2000 og har siden vært omtalt i flere Stortingsmeldinger. Temaet er aktualisert av ulike forhold, fra terror til anstrengt kraftbalanse, store sammenbrudd i kraftsystemet som i Europa og Nord-Amerika høsten 2003, og forventninger om økte klimabelastninger i årene framover, koplet mot samfunnets kritiske avhengighet av en sikker kraftforsyning.

SINTEF Energiforskning gjennomførte i 2004 på oppdrag fra Nordisk ministerråd og EBL, en analyse av sårbarheten i det nordiske kraftsystemet, omtalt i Xergi nr 2/2004. Oppdraget omfattet energi- og effektbrist og faren for større sammenbrudd i systemet. Analysen viste at det nordiske systemet er i en middels risikosituasjon på disse tre områdene.

Hva har betydning for sårbarheten?
Hensikten med å invitere til en workshop var å belyse forskjellige problemstillinger som kan ha betydning for sårbarheten i kraftnettet. Innledningsvis ble det stilt spørsmål om hva tilstanden er og hvor sårbart kraftnettet egentlig er. Har vi de riktige indikatorene og målestokkene som kan hjelpe oss til å finne svar på dette?

Innleggene fra de inviterte organisasjonene og fra forskere ved SINTEF Energiforskning spente over et stort register av momenter som kan ha betydning for sårbarheten i kraftnettet, fra kraftnettets aldersfordeling, reinvesteringstakt og vedlikeholdsnivå til bemanning og kompetanse, driftsovervåking og styring, design og teknisk tilstand på vitale kraftnettkomponenter. Hvilke forskrifter som regulerer området i dag samt kommende EU-direktiver om forsyningssikkerhet ble også omtalt.

Hovedinntrykket fra diskusjonen er at det er grunn til å stille spørsmål ved om sårbarheten i kraftnettet er økende og at det er bred enighet om betydningen av å holde fokus på temaet framover.

Hvordan kan vi finne de gode målestokkene?
En annen hensikt var å diskutere forskningsmessige utfordringer knyttet til sårbarhet i kraftforsyningen og kraftnettet spesielt: Hvordan kan vi finne målestokkene og hvordan kan vi styre oss inn på riktig nivå? Og hva er riktig nivå? Hvilken forsyningssikkerhet har samfunnet behov for og hva er vi villig til å betale for? Sistnevnte spørsmål innebærer politiske utfordringer.

SINTEF Energiforskning foreslår en oppfølging av diskusjonene i form av et forprosjekt og ønsker å samarbeide med organisasjonene om å ta tak i forskningsutfordringene. Dette inngår som et ledd i flere initiativ under temaet sårbarhet i kraftforsyningen, blant annet mot EUs 7. rammeprogram.

På workshop’en deltok representanter fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), Energibedriftenes Landsforening (EBL), Statnett og NTNU, Institutt for elkraftteknikk.

Hvordan kan vi finne målestokkene, hvordan kan vi styre oss inn på riktig nivå, og hva er riktig nivå? Forskningssjef Petter Støa, SINTEF Energiforskning,
var en av innlederne.

En av hensiktene med workshop’en var å diskutere forskningsmessige utfordringer knyttet til sårbarhet i kraftnettet.

 

Kontakt Gerd Kjølle

Foto: Mette K. Høiseth