Til hovedinnhold

Spesialrådgiver Knut Herstad hos EBL er leder for styringsgruppen for prosjektet, han forteller følgende om bakgrunnen for konferansen:

- Idéen fødtes i den regelmessige kontakten mellom SINTEF Energiforskning og Energibedriftenes Landsforening (EBL). Samarbeidet mellom de to partene har lang tradisjon, helt siden forskningsinstituttet ble etablert i 1951. En viktig partner i FoU-samarbeidet er også bransjeorganisasjonen TBL Elektro (Teknologibedriftenes Landsforening) med sine medlemsbedrifter. FoU-virksomheten og resultatenes betydning for norsk energi-/elkraftbransje er lite kjent, både i bransjen som helhet, blant politikere og i allmennheten generelt.

- Dette måtte vi gjøre noe med. Men vi måtte få flere med på laget dersom vi skulle ha mulighet til å nå frem med budskapet om at bærekraftig satsing på kompetanseheving og utvikling innen energi-/elkraftsektoren er særdeles viktig for Norge, sier Knut Herstad. Etter samtaler med NTNU, TBL Elektro, Enova, Norges forskningsråd, NVE og EMIL (Energi og miljøstudentenes forening ved NTNU), ble man på vårparten 2004 enige om samarbeidsprosjektet EFIKS. Det er tydelig at Herstad har tro på at man har kommet frem til et opplegg som vil virke etter hensikten, og han forteller videre om planene:

- Det første kick-off møtet hadde vi i august og arrangementet planlegges i forhold til tre hovedaktiviteter/tråder:

Tråd 1: Behov møter ideer
Her er målet å skape en arena hvor energi- og miljøstudentene på NTNU møtes regelmessig med energibedrifter og utstyrsleverandører. På den måten kan man få etablert kontakt om relevante prosjektoppgaver, sommerjobber og masteroppgaver som henger sammen i effektiv fremdrift og motivert samarbeid.

Tråd 2: Debatter om energipolitikk, innovasjon og næringsutvikling
Uten å komme nærmere inn på dette her, er hovedhensikten gjennom ulike virkemidler å fenge interessen hos media for blant annet å få frem betydningen av kompetanseutvikling og FoU-innsats på energi- og elkraftsektoren.

Tråd 3: Resultater av forskning, innovasjon og nyskapning
Det er under denne delen at resultatene i første omgang presenteres på ulike måter under hovedarrangementet i oktober.

- Kontakten med studentene er allerede kommet godt i gang og 2. mars var det et vellykket samarbeidsarrangement i form av Energidagen på NTNU. (Se artikkel side 16.) Energidagen er en etablert ordning under den såkalte Energikontakten, hvor bedrifter/ organisasjoner betaler en medlemsavgift for regelmessig kontakt med studenter og fagpersonalet på NTNU knyttet til energimiljøet. Arbeidet under de tre ”tråder” skal lede frem til arrangementet EFIKS i tiden 11-13 oktober på Gløshaugen i Trondheim, sier Herstad.

Konferansen skal arrangeres på NTNU i Trondheim. Det tyder på at undervisnings- og forskningsmiljøet i Trondheim vektlegges som viktige?

- Det er helt naturlig at konferansen legges til Trondheim og miljøet der. Jeg vil spesielt fremheve at studentene er med som likeverdige partnere. Det er de som representerer fremtiden og må se mulighetene nå og satse fremover. Vi har stor nytte av studentenes medvirkning i planleggingsarbeidet; de er både energiske og dyktige, understreker Herstad.

Det arrangeres etter hvert mange konferanser med FoU som hovedoppslag og med ulike arrangører bak. Hva med EFIKS?

- Vi i hovedkomiteen er enige om at dette må bli noe annerledes, ikke det vanlige, og vi konsentrerer oss om energi-/elkraftsektoren. Muligheten for å få et nyttig arrangement er i utgangspunktet svært gode med bakgrunn i engasjementet fra de ulike organisasjonene i prosjektet og de om lag 30 personer som bidrar i komiteer og arbeidsgrupper. Dette er engasjerte og profilerte personer fra store deler av den aktuelle bransjen dette omhandler.

Det endelige programmet for høstens arrangement i Trondheim vil bli klart i månedsskiftet april/mai, og vi tror på stor deltakelse av både studenter og øvrige målgruppe for arrangementet. Tidspunktet for arrangement er ikke tilfeldig valgt. Studentuka i Trondheim er også i gang på det tidspunktet, og det har fått sin plass på programmet for EFIKS 2005, sier Knut Herstad til slutt.

Tekst og foto:
Harald Danielsen

- Satsing på kompetanseheving og utvikling innen energi- og elkraftsekgoren er svært viktig for Norge, sier Knut Herstad. Han er leder for styringsgruppen i EFIKS-prosjektet.

Foreløpig program