Til hovedinnhold

Norge er ett av få land som har mulighet for å skape en inntekt av CO2-håndtering. Ved å injisere CO2 i oljefeltene reduseres utslippene til atmosfæren samtidig som oljeutvinningen kan økes med anslagsvis seks til tolv prosent.

Foreløpig brukes vann eller naturgass som injeksjonsmiddel for å stimulere oljeproduksjonen, men CO2 kan under gitte betingelser bedre vaske ut oljen fra porene i bergarten.

TO FEM-ÅRIGE FORSKNINGSPROSJEKTER (”BIGCO2”og ”Enhanced oil recovery by CO2 injection and deposition in aquifers”) med SINTEF i spissen, søker nå å øke kunnskapen om reservoarenes evne til å holde på CO2 over tid. SINTEF Energiforskning hevder at det vil kreve store investeringer å bygge en infrastruktur rundt CO2, og anbefaler at staten tar et første skritt og planlegger et selskap med ansvaret for CO2-innfanging, -håndtering, og -injeksjon i oljereservoarene.

CO2-håndtering brukes som et begrep for å fange inn CO2 fra industrielle prosesser samt transport og lagring av CO2 i geologiske formasjoner. SINTEF er en av få FoU-institusjoner som kan dekke alle leddene i CO2-kjeden.

PIONERPROSJEKTER (se oversikt under) innenfor dette ble gjennomført så tidlig som i 1987-88. Et virkelig løft for denne forskningen ble mulig rundt år 2000. Området fikk da høy politisk prioritet og Forskningsrådet satset strategisk for å få frem kompetanse i verdensklasse innenfor feltet. Nye prosjekter (”Power generation with CO2 capture” og ”Enhanced oil recovery by CO2 injection and deposition in aquifers”) ble definert og en sterk nasjonal basis ble dannet. I dette mulighetsrommet definerte SINTEFs ledelse en strategi for å kapitalisere på vår innsats internasjonalt.

SATSNINGEN PÅ EUs 6. RAMMEPROGRAM for forskning har ført til at vi har fordoblet prosjektporteføljen innenfor CO2-håndtering på tre år. I dag er årlig omsetning på rundt 40 millioner kroner. Satsningen har vært koordinert med NTNU og vi leder Europas største FoU-prosjekt på innfanging av CO2 og ligger an til å lede forprosjektet til HYPOGEN - DYNAMIS, Europa sitt svar på FutureGen (US). HYPOGEN er initiativet til byggingen av et kraftverk med samproduksjon av hydrogen med lagring av CO2 i Europa innen 2012-2015.

Vi ser videre store muligheter gjennom opprettelsen av Gassnova og Climit til å få til koordinerte overnasjonale initiativer. Vår brede og spissede kompetanse innen CO2-håndtering vil være vel plassert for å bidra til den nasjonale dugnaden som trengs for å virkeliggjøre kraftproduksjon med CO2-rensing.


Vårt første CO2-prosjekt (1987-88): Miljøvennlig gasskraft kombinert med økt oljeutvinning (Offshore gas power - without greenhouse gases and with EOR). Siden det første prosjektet som startet i 1987 har vi hatt langt over 40 CO2-relaterte prosjekter. Noen viktige prosjekt er listet nedenfor:

1991 CO2 as injection gas for Norwegian oil fields (3 years program)
1993 CO2 underground disposal (Joule II)
1997 SACS, CO2 Store
2001 Simulation of miscible gas injection  into a large Norwegian oil field
2001 Power generation with CO2 Capture
2002 Long term sealing capacity of abandoned wells, CCP
2002 CO2 Deposition, EOR and aquifer storage (5 year KMB project)
2002 A large scale infrastructure for CO2 Deposition (EOR and aquifers)
2004 CASTOR, ULCOS, ENCAP, CO2 Geonet, IncaCO2
2004 Joint Chalk Research - CO2 EOR on chalk reservoirs
2005 BIGCO2 , (CO2 Remove og DYNAMIS)
Kontakt: Nils Anders Røkke

direktør Gassteknisk senter

Fakta:

Gassnova er underlagt Olje- og energidepartementet, og er opprettet for å ivareta den nasjonale satsingen på utvikling av miljøvennlig gasskraftteknologi.

Gassnova vil være et kompetansesentrum og en pådriver i dette arbeidet, og skal forvalte statlige tilskuddsmidler til utprøving og demonstrasjon av teknologi for håndtering av klimagassutslipp fra kraftproduksjon. Gassnovas
primære finansieringskilde vil være avkastningen fra Gassteknologifondet på 2 milliarder kroner.

Senteret samarbeider nært med Norges forskningsråd, blant annet gjennom et nytt felles gassteknologiprogram, Climit. Det er et offentlig program for satsing på miljøvennlige gasskraftteknologier og løsninger for håndtering av CO2.

Gassnova skal koordinere statens satsing på utvikling av miljøvennlige, fremtidsrettede og kostnadseffektive gassteknologier.

Kilder: OED og Gassnova.no