Til hovedinnhold
Tekst: Forsker Einar Jordanger


Fire nasjonale forskningsprosjekt, som retter seg mot økt bruk av distribuert energi, var basis for konferansen. Prosjektene har en økonomisk ramme på 40 millioner kroner (hvorav ca 50 prosent finansieres av Forskningsrådet):

  • DEBORA - Distribuert energi fra biologisk brensel og restavfall
  • ETRANSPORT - Analyse av transportsystemer med multiple energibærere
  • LOKPROD/BUSMOD - Lokal kraftproduksjon hos sluttbruker
  • SEDS - Sustainable Energy Distribution Systems: Planning methods and models

Mer brukerstyring
I paneldiskusjonen hvor fokus var rettet mot ”Innovasjon - hvordan skape næringsutvikling basert på forskning og utvikling?”, ble det gitt klare indikasjoner på at inspirasjon til nyskaping kommer utenfra. Den lave FoU-andelen i Norge gir grunn til bekymring – særlig fordi industriens andel av BNP er lav (ni prosent). Dette bekrefter at Norge er en industrifattig nasjon.

Det hører derfor med å nevne at Forskningsrådet har tilkjennegitt at graden av brukerstyring kommer til å øke. Dette betyr mindre forskning og mer utvikling. Uten forskerstyring ville neppe prosjektene som står bak denne konferansen vært mulig å gjennomføre.

Fra ressurs til behov
Konferansen var preget av et stort faglig spenn; hvordan utnytte tilgjengelige lokale ressurser i energisystemet, fra ressurs via nødvendig infrastruktur til behov – eller omvendt. Økonomi, miljø, kvalitet og sikkerhetsaspekter er sentrale faktorer i alle prosjektene.

Deltakerne fikk demonstrert ulike teknologiske muligheter for distribuert energi. Eksempler på noen mer spesifikke tema som ble behandlet: isotopforhold, alger, mose og bark rettet mot naturbaserte rensemetoder, samt kriterier, normer og krav på den ene siden, og planleggingsmetodikk, verktøy og analyser på den andre siden.

Internasjonal lprofil
Dette var fjerde år på rad at Forskningsrådet, i samarbeid med SINTEF Energiforskning, NTNU og NLH, arrangerte konferansen om Distribuert Energi. Programmet besto av workshop, presentasjon av resultater fra forskningsprosjekter og seminar inklusiv paneldebatt om innovasjon og næringsutvikling.

Tre av prosjektene går mot avslutning og derfor blir trolig neste års konferanse den siste i rekken. Målet er at konferansen da skal få en mer internasjonal profil.

Konferansen er et forum hvor ulike aktører kan gjøre seg kjent med hverandres arbeid og erfaringer. I år samlet konferansen ca 70 deltakere på Mastemyr utenfor Oslo 7. og 8. september.

 Tegning: Pål Hansen/ukrut.no