Til hovedinnhold
Belastningsstudier - som grunnlag for markedsbasert forbruksreduksjon
Relaterte tema

Publisert 20. april 2005

EU-prosjektet EFFLOCOM ble avsluttet med en workshop i Trondheim10 juni i år. 25 deltagere fra seks land deltok på møtet. Resultatene fra to års jobbing og prosjektets anbefalinger til EU kommisjonen ble presentert og diskutert. EU var representert ved Håvard Vaggen Malvik fra Norge som har vært EFFLOCOMs prosjektoffiser det siste året.
Tekst: Seniorforsker og forsker

 

 

EFFLOCOM prosjektgruppe ved avslutningen i Trondheim 10. juni 2004: Fv. Jussi Ikäheimo, Finland, Casper Kofod, Danmark, Nicolai Feilberg og Ove Grande, SINTEF, Pierre Le og Denise Giraud, Frankrike, Håvard V. Malvik, EU, Seppo Kärkkäinen, Finland og Håvard Nordvik, E-CO Tech, Norge.

 

Prosjektet ble innledet med studier av belastningskurver for ulike kategorier forbruk i de deltagende landene. Videre ble det gjennomført en analyse av funksjonalitet og betydning av ny teknologi for automatisk måleverdi innsamling, fjernstyring av forbruk og informasjonstjenester via Internett. I tillegg ble det foretatt en gjennomgang av hvilke faktorer som påvirker forbruksmønsteret og som gir insentiver til investeringer i nødvendig teknologi.

I alt seks nasjonale prosjekter har vært definert som pilotprosjekter i EFFLOCOM, se tabellen. Opplegget for og resultatene fra pilotene er summert opp i en egen rapport som kan lastes ned fra www.efflocom.com

EFLOCOM piloter
Pilot nr Land Tittel
I Danmark Danmark ”Timeregistrering via toveiskommunikasjon og webbasert grensesnitt for kontroll og overvåkning av forbruk”
II Finland Finland Virkning av web-basert tilbakemelding om elforbruk og forbrukskurver
III Frankrike Frankrike Analyse av virkningene av EDFs Tempo tariff
IV Norge Norge Implementering av DSM-tiltak i Oslo
V Norge Norge Ny teknologi for kontroll av effektforbruk i Oslo
VI Norge Norge Forbrukerfleksibilitet ved effektivbruk av IKT (se også Xergi nr 2 2004)

 

Belastningsstudier
I prosjektets første del ble det samlet inn registreringer av belastningskurver fra deltagerlandene. Formålet med studiene var å finne forklaringsvariable for likheter og ulikheter i forbruksmønster og avdekke hvilke elementer som påvirker forbruksnivå og kurveform. Det viste seg at temperatur-avhengighet, sammensetning av forbrukskategorier og tidspunkt på året var de viktigste forklaringsvariable, mens graden av deregulering av de respektive kraftmarkedene syntes å ha mindre betydning. Spesielle studier av belastningene i topplastdøgnene, se figurene, viste at alle landene har et betydelig potensial for belastningsreduksjon med noen timers varighet.

Registrering av forbruk i topplast

 

Varighetskurver som viser at Norge har behov for forbruksreduksjon i ca 20 timer for å redusere topplasten med 5%, mens det tilsvarende tallet i Danmark er ca 75 timer.

Betydningen av ny teknologi og økonomiske insentiver
Toveiskommunikasjon er i varierende grad tatt i bruk i landene som deltok i EFFLOCOM. I de fleste tilfellene etableres slik kommunikasjon i forbindelse med automatisk måleverdiinnsamling som følge av krav om timeregistrering av forbruk. Lengst har utbredelsen kommet i de nordiske landene, mens Frankrike som nettopp er deregulert, ikke har nevneverdig aktivitet på dette feltet. Bruken av web-baserte løsninger for informasjon til kunder er også begrenset, men en ser her et stort potensial. Erfaringene fra pilotprosjektene viser forøvrig at kvaliteten på eksisterende teknologi er dårligere enn forventet.

For å oppnå ønsket forbrukerrespons, for eksempel ved effektknapphet, er det avgjørende at kundene blir gitt prissignaler som avspeiler situasjonen. Flere typer tidsvariable nett-tariffer og kraftprodukter som avspeiler spotpris, er testet ut i pilotprosjektene med god erfaring.

Myndighetenes rolle
I prosjektets siste del ble det foretatt en gjennomgang av gjeldende rammeverk fra myndighetene for tiltak som fremmer forbruksreduksjon. De viktigste bestemmelsene som gjelder i Danmark, Finland, Frankrike og Norge, samt utdrag fra EU-direktivet om ”Energy end.-use efficiency and energy services” er gjengitt i avslutningsrapporten.

Prosjektets anbefalinger
Med utgangspunkt i den samfunnsøkonomiske betydingen av å stimulere til forbruksreduksjon i perioder med knapphet på effekt og energi og erfaringene fra studiene i EFFLOCOM, ble prosjektgruppen enige om følgende anbefalinger:

I Potensialet for forbruksreduksjon i topplast bør identifiseres i alle land
II Måltall for årlig realisert belastningsreduksjon i topplast bør defineres
III Teknologi for måling og lastkontroll bør forbedres
IV Behovet for standardisering av grensesnitt i måleverdikjeden bør vurderes
V Timeregistrering, alternativt ukentlig /månedlig avlesning av forbruk bør være et krav fra myndighetene
VI Markedsbasert forbruksreduksjon, for eksempel ved auto matisk utkobling ved høy spotpris, bør stimuleres
VII Myndighetene bør bidra med økonomiske insentiver til en samfunnsøkonomisk kostnadseffektiv utvikling av infra struktur for automatisk måleravlesning og styring av forbruk
VIII

Stabile reguleringer og skattepolitikk er nødvendig for å redusere risikoen ved investeringer

IX Tidsvariable tariffer og spotpris på timebasis bør tilbys alle kunder
X Bilaterale kontrakter for forbruksreduksjon bør Videreutvikles

 

SINTEF Energiforskning har hatt ansvar for prosjektledelse og koordinering mot EU i prosjektet ”Energy efficiency and load curve impacts of commercial development in competitive markets” (EFFLOCOM) fra juni 2002 til juli 2004.

VTT (Finland), Electricité de France, EDF (Frankrike), Energy Piano (Danmark), EA- Energy Association (England), E-CO Tech (Norge) og SINTEF har deltatt. I tillegg har Sverige vært representert gjennom en underleverandør.

En database med data fra belastningsstudiene og all dokumentasjon fra prosjektet er åpen og tilgjengelig for nedlasting fra prosjektets hjemmeside www.efflocom.com