Til hovedinnhold
Tekst: Seniorforsker Atle Harby

 

Dammer verden over produserer store mengder drivhusgasser. Neddemte områder inneholder gjerne vegetasjon som råtner og dermed avgir både CO2og CH4 (metan). Når det blir mangel på oksygen kan metan dannes istedenfor CO2. I et klimaperspektiv er det svært uheldig ettersom metan er over 20 ganger mer effektiv som drivhusgass enn CO2. Dannelse av CO2 og metan er imidlertid en naturlig prosess ettersom disse gassene også blir dannet i naturlige vassdrag og våtmarksområder.

Det er heller ikke sikkert at netto utslipp av drivhusgasser blir større etter en neddemning. Myrområder og andre naturlige biotoper slipper ut mye metan og CO2, men i grunne magasin i tropiske strøk blir det trolig betydelige netto utslipp. Det finnes få målinger og beregninger av netto utslipp, og ingen som representerer norske forhold. Statkraft har derfor satt i gang et FoU-prosjekt som skal utvikle målemetoder og dokumentere netto utslipp fra norske vannkraftmagasin.

Mange norske kraftmagasin ligger høyt til fjells og er svært næringsfattige. Dette gir trolig lite grunnlag for danning av CO2 og metan, men enkelte utslipp kan nok finne sted. Noen magasin ligger også i områder med myr og har kanskje stillestående vann hvor en kan forvente større utslipp.

I første omgang ble derfor Follsjøen i utkanten av Trollheimen i Møre og Romsdal valgt som testlokalitet. Follsjøen representerer trolig et vannkraftmagasin med større utslipp av klimagasser enn mange andre ettersom det er en kunstig sjø som demmer ned områder hvor det tidligere var myr og vegetasjon. Follsjøen ligger også forholdsvis lavt med LRV (laveste regulerte vannstand) på 385 moh.

SINTEF Materialer og kjemi har sammen med SINTEF Energiforskning stått for utvikling av målemetoder basert på internasjonal litteratur, kontaktvirksomhet og egen kompetanse. Små hus som fungerer som gasstette kamre ble laget for å samle opp CO2 og metan. Prøver må tas ut manuelt ved valgfrie tidsintervall. Det er også utført målinger av CO2, metan og flere andre miljøparametere i vannsøylen. De første resultatene viste forholdsvis høye verdier av metan i en periode på våren rett etter at isen gikk mens magasinet var nedtappet ned mot LRV. Dette kan ha sammenheng med lavt trykk mot bunnen av magasinet og økt mulighet for gasser til å slippe ut.

Selv små variasjoner i trykk kan bidra til å frigjøre gasser, omtrent det samme man kan merke når man går over en myr. Senere på sommeren på høyere magasinvannstand ble det ikke påvist høyere utslipp av klimagasser i Follsjøen enn fra en nærliggende naturlig referansesjø.

Det skal nå utføres mer detaljerte målinger for å studere sesong- og døgnvariasjoner i utslipp. Ønsket er å dokumentere utslipp av drivhusgasser fra flere typer magasiner. Det er mange som overfører måleverdier fra magasin i en annen klimasone til alle de stedene man ikke har målinger – SINTEF og Statkraft ønsker heller å bruke fakta framfor spekulasjoner.

Gassutslipp samles fra overflaten av vannet. Prøver tas ut gjennom en ventil i taket på huset. Foto: Odd Gunnar Brakstad.