Til hovedinnhold
Tekst: Forsker
Foto: Mette Kjelstad Høiseth

 

Nettforvalterne har ansvaret for at en infrastruktur verdt 150 milliarder kroner har et forsvarlig vedlikehold og et riktig reinvesteringsnivå. Men hva er riktig nivå? Holder det å bruke en prosent av verdien til vedlikehold og reinvesteringer, noe som skulle tilsi en levealder for nettet på 100 år. Så lenge holder det neppe, det ble planlagt for 30. Kjører vi med åpne øyne inn i en situasjon med komponenthavari og systemfeil?

For å finne riktig nivå må det gjøres en kvalifisert vurdering av teknisk tilstand i nettet i dag og i fremtiden. Hvilken risikoeksponering man har, og ønsker å utsette seg for, bestemmes deretter ut fra både økonomiske kriterier, sikkerhet, miljø og politiske risikofaktorer. Vi mangler i dag en god måte å beskrive risikoeksponering på slik at den blir forstått og akseptert av de ulike deltagerne i beslutningsprosessen. Her teller både bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske interesser inn, og et minimum for å komme fram til omforente løsninger, er at man har et felles språk og begrepsapparat.

Et nytt KMB-prosjekt (Kompetanseprosjekt Med Brukermedvirkning) kan kanskje være med å svare på spørsmålene og gi nettforvalterne metoder og verktøy til å håndtere oppgaven. Med press, rammer og forventninger fra mange hold, skal de argumentere for riktige budsjetter og ta beslutninger om hva som skal settes i gang av vedlikeholds- og rehabiliteringstiltak.

Viktige forskningsoppgaver vil være:

 • Dagens risikoeksponering i nettselskaper
 • Risikoeksponering på strategisk nivå
 • Vedlikehold og reinvesteringsstrategier, innvirkning på risikoeksponeringen
 • Nytteverdi på prosjektnivå
 • Beslutningsstøttemetoder og prosesser
 • Sårbarhet knyttet til kritiske funksjoner/ komponenter.

Vi vil knytte til oss to PhD-kandidater til å bearbeide viktige elementer i disse oppgavene. Likeså er vi i ferd med å avklare tverrfaglig samarbeid med miljøer i Norge samt med internasjonale miljøer som har kommet langt i problemstillingene. Dette gjelder spesielt bruk av aktuelle metoder som:

 • Sikkerhets- og risikoanalyser
 • Flermåls beslutningsstøtte
 • Scenario-teknikker
 • Benchmarking
 • LCA - levetidsanalyser

Vi har søkt Forskningsrådet om midler til å starte opp et fem-årig prosjekt. Om vi får positivt svar på vår søknad, får vi vite først ved juletider. Så langt har BKK-Nett og Hafslund Nett sagt seg interessert i å delta på brukersiden, men vi vil gjerne ha med flere slik at prosjektet får en best mulig forankring i virkeligheten. Interesserte bes ta kontakt med Birger Stene eller Eivind Solvang for mer informasjon.

Fakta

Risikobasert vedlikehold av nettstasjoner

I en artikkel i Elektro nr 3/2004 beskriver Geir Solum i TEV den omlegging de har hatt innen vedlikehold av nettstasjoner. Fra et ”over-vedlikehold” basert på periodisk forebyggende vedlikehold til dagens ”godt nok vedlikehold”, ligger det en endring i filosofi og en bevisstgjøring i forhold til de risikofaktorer og tilhørende konsekvenser man utsetter seg for.

Dette er oppnådd ved:

 • et systematisk oppsett av risikofaktorer som påvirker personsikkerheten og målrettede tiltak for å eliminere eller redusere disse 
 • metodikk som beregner lønnsomhet ved fornyelse kontra fortsatt drift og målrettede tiltak for å kunne utsette fornyelse ved å redusere sannsynligheten for og konsekvensene av avbrudd.

 I TEVs vurdering er det personsikkerhet ved betjening av anleggene som utgjør den største risikofaktoren og som dermed krever størst oppmerksomhet. I praksis viser det seg imidlertid også at det finnes tiltak som gjør levetida til den gamle nettstasjonen 5-15 år lengre.

Det er imidlertid lite erfaring og kunnskap om hvor ”lite” forebyggende vedlikehold det er fornuftig å gjøre for å oppnå optimal levetid på ulike komponenter i nettet, så her er det behov for innsats på mange fronter. Dette KMB-prosjektet vil bygge opp kunnskap og utvikle metoder og verktøy nettopp for å kunne sette nettselskapene i stand til å gjøre slike analyser og foreta gode beslutninger.