Til hovedinnhold
Tekst og foto: Forsker


Foruten å diskutere aktivitetene for de neste tre årene, var det satt av tid til en laboratorierunde på SINTEF og besøk hos Energos sitt anlegg på Ranheim og Trondheim Energiverks energigjenvinningssanlegg for avfall på Heimdal.

I Task 36 er åtte land representert: Norge, Storbritannia, Nederland, Sverige, Finland, Australia, Canada og Japan. Aktivitetene dekker forskjellige tema som har betydning for energigjenvinning av avfall. Deltakerne representerer ulike interesseorganisasjoner som f eks anleggseiere, renholdsverksforeninger og forskningsinstitusjoner. Industrien, representert ved Energos, Trondheim Energiverk, Carbo AS og EnviroArc, var også tilstede på møtet.

Noen eksempler på tema som det vil bli fokusert på i kommende periode:

  • Håndtering av avfall – produktansvarlighet
  • Klimagassbalanser knyttet til energigjenvinning av avfall
  • Partikkelutslipp fra avfallsforbrenning
  • Gassifisering av avfall med askesmelting
  • Modellering av avfallsforbrenning med spesiell fokus på utslipp av NOx

Hvert tema skal oppsummeres i en endelig rapport.

SINTEF og NTNU har siden 1986 deltatt i IEA (International Energy Agency) i ulike aktiviteter innen termokjemisk konvertering av avfall og biomasse. For å møte de store utfordringene innen klima, globalisering av industri og rask utvikling av ny teknologi, må forskerne bygge internasjonale nettverk. Nasjonale tiltak for å tilpasse seg endringer er ikke lenger tilstrekkelig. Møtedeltakerne var imponert over bredden i teknologi i Norge, spesielt innen småskalateknologi.

Spørsmål om denne aktiviteten kan rettes til dr.ing. Lars Sørum, SINTEF Energiforskning AS, telefon: 73 59 29 65