Til hovedinnhold
Tekst: Seniorforsker Lars Lundgaard


Gruppen skal bidra til at erfaringer og problemstillinger knyttet til spesifikasjon, installasjon, drift, vedlikehold og utvikling av krafttransformatorer utveksles, avklares og kommuniseres mellom anleggseiere, transformator- og utstyrleverandører, myndigheter, FoU-miljøer og andre interesserte. Gruppen vil også kunne fungere som en ressurs- og høringsgruppe for CIGRE og NEK/IEC arbeid.

Informasjon på nett
Brukergruppen vil drive et nettsted der en vil kunne finne informasjon om sentrale temaer som nevnt ovenfor. En vil følge med på feilstatistikk og sende ut nyhetsbrev vedrørende brukererfaringer, spesielle hendelser, feil osv. På et planlagt brukermøte i oktober vil en konsentrere seg om brukererfaringer samt kompetansegivende foredrag på vedlikehold.

Utstrakt samarbeid
NVE har stilt seg svært positive til gruppen, og vil delta som assosiert medlem. Ellers håper en å trekke med industri, forsikringsselskap og andre som kan bidra positivt til at vi i Norge opprettholder en god kompetanse på transformatorer. Og at vi forvalter den eksisterende transformatorpopulasjonen som samlet står for en nyverdi på over 10 milliarder kroner.

Oppstartmøtet i oktober 2003 samlet representanter for 23 transformatoreiere. Det ble raskt enighet om behovet for en slik gruppe. En liknende brukergruppe har vært i gang for SF6-anlegg i over 10 år.

Et første styre bestående av Asgeir Mjelve (Viken Nett), Owe Stubberud (Statnett), Carl Lothe (Norsk Hydro), Olav Henriksen (Elkem), Øyvind Reutz (Statkraft) og Katrine Smith (Agder Energi) ble utnevnt. Styringsgruppen har valgt Asgeir Mjelve som leder. SINTEF og NTNU ved Lars Lundgaard og Hans Kristian Høidalen, står for sekretærfunksjon og drift av informasjonsopplegget.

Interessen har økt for transformatordiagnose og vedlikehold etter flere store transformatorbranner i de senere år. Transformatorhavari ved Rød transformatorstasjon. Arkivfoto