Til hovedinnhold

Det er viktig for Norge å videreutvikle vårt energisystem slik at vi i fremtiden får en sikker og miljøvennlig energiforsyning, og at folk får anledning til å skaffe seg energi til en fornuftig pris. Vannkraften, oljen og gassen har vært viktige fundament for utviklingen av det norske velferdssamfunnet. Jeg tror at Norge også kan bli en viktig aktør i utviklingen av et fremtidig energisystem, som sannsynligvis i sterk grad vil basere seg på økt bruk av nye, fornybare energiressurser, CO2-rensing ved utnyttelse av fossile energikilder og hydrogen som en mulig energibærer i tillegg til elektrisitet.

Den norske bedriften ScanWafer som produserer en stor andel av verdens solcelle-wafer, er et godt eksempel på en moderne bedrift som hevder seg godt i skarp internasjonal konkurranse. Det vil sikkert være grunnlag for å utvikle flere nye norske bedrifter etter hvert som nye energiteknologier utvikles med basis i forskningsmiljøene. Fornyelse og oppgradering av eksisterende energisystemer er også viktig for å opprettholde en god energiforsyning i samfunnet.

Norges forskningsråd etablerer nå et nytt forskningsprogram som bærer navnet RENERGI – Fremtidens rene energisystem. Tidsperspektivet for programmet er 2004 til 2013 og budsjettrammen for 2004 er på 150 mill. kr. Følgende områder vil bli prioritert: Fornybar energiproduksjon, naturgass og gasskraft med CO2-håndtering, hydrogen, energisystem, energimarked, energibruk, samt energipolitikk og internasjonale avtaler. I utvelgelsen av prosjekter vil det bli lagt vekt på ulike kriterier hvor noen viktige elementer er forskningskvalitet, nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt, innovasjon og nyskaping og relevans for myndigheter og næringsliv.

Det blir viktig at næringslivet engasjerer seg i RENERGI sammen med forskningsmiljøene, for å skape best mulig forutsetninger for innovasjon og nyskaping. Dette kan bli et viktig element når det gjelder å skape fremtidens suksessbedrifter – enten det gjelder nyetableringer eller forbedring av eksisterende bedrifter.

Min oppfordring til næringslivets aktører er derfor: Vær aktive overfor forskningsmiljøene og Forskningsrådet slik at vi sammen kan bidra til å videreutvikle Norge som en sterk og fremtidsrettet energinasjon med stor verdiskaping.

Sverre Aam
Adm. Direktør

Sverre Aam , adm. direktør