Til hovedinnhold

Trondheim 29 - 31 mars 2004, i NTNUs lokaler på Gløshaugen

Norsk Elektroteknisk Forening (NEF) Trondheim gruppe har siden 1969 ca hvert 3. år arrangert NEF Teknisk Møte i Trondheim. Møtene har hatt bred oppslutning fra energibransjen med et deltakertall i størrelsesorden 100-175.

Det blir stadig mer oppmerksomhet om alternative energikilder, og deres samspill med bestående infrastruktur for energi. Vi vil derfor denne gangen legge vekt på alle former for energiteknologi.

Det er mye som påvirker forholdene i energibransjen: Bemanning, organisasjon, eierskap osv. er viktige i denne sammenheng. Men i dette møtet vil vi primært rette søkelyset mot hvilke tekniske virkemidler energibransjen kan gjøre seg nytte av for å bidra til en bærekraftig utvikling med hensyn til kostnader, kvalitet, effektivitet og miljø. Forhold som angår sluttbrukermarkedet og forbedring av bestående infrastruktur er sentrale innenfor møtets interessefelt.

Hvilken teknologi er det lønnsomt å ta i bruk – hvilken teknologi er det lønnsomt å fase ut – hvilken kompetanse trenger energibransjen for effektivt å kunne ta i bruk ny teknologi? Hvordan utnytte teknologi for å gi kundene riktig leveringskvalitet til riktig pris? Hvordan påvirker nye krav, myndighetenes rammevilkår og standarder løsningene?


Kontakt:

Hans H. Faanes, NTNU

 
  Einar Jordanger