Til hovedinnhold

Når man foretar investeringer i nettet regner man med levetider på 30 år og mer. Nettforvaltning handler følgelig om å ha langsiktige strategier og å ta de rette beslutninger til rett tid. Det å vurdere hvilke prosjekter som skal prioriteres og hvilke som ikke skal gjennomføres, ligger som basis for dette. Lønnsomhet er naturligvis et viktig beslutningskriterium for denne vurderingen, men også andre forhold som er vanskelig å tallfeste økonomisk vil (og skal!) spille inn. Dette kan typisk være faktorer som personsikkerhet, arbeidsmiljø, ytre miljø eller nettselskapets omdømme.

Hva er Flermåls beslutningsanalyse?
Flermåls beslutningsanalyse (FMBA) er en fellesbetegnelse for metoder hvor man på en systematisk måte vurderer flere (og ofte vanskelig sammenlignbare) kriterier opp mot hverandre. Ved SINTEF Energiforskning har vi jobbet med denne type problemstillinger over flere år, og da i hovedsak knyttet opp mot vurdering av vedlikeholdsprosjekt hos kraftprodusenter. Nettselskapene står overfor tilsvarende utfordringer mht å håndtere slike kriterier, og på avdeling Energisystemer er det i 2003 gjennomført et egenfinansiert prosjekt med tittel ”Flermåls beslutningsanalyse i nettvirksomheten”.

Metoder og anvendelse
Målet med prosjektet er å videreutvikle kompetanse innen metoder for flermåls beslutninger og vurdere anvendelser av disse innen nettvirksomheten. Innen FMBA er det i de siste tiårene utviklet flere ulike metoder, og det er viktig å ha kunnskap om styrker og svakheter ved disse. Kompetansebyggingen har vært relatert til oppdatering på metoder gjennom litteraturen, samt deltakelse på seminaret ”Application of risk analysis and multicriteria models in energy systems planning” som professorene Manuel A Matos og Jorge Pinho de Sousa fra Universitetet i Porto og INESC holdt i oktober (se egen artikkel).

Utprøving sammen med Trondheim Energiverk Nett
Det har vært viktig for prosjektet å knytte arbeidet opp mot konkrete problemstillinger, og i den sammenheng har vi samarbeidet med Trondheim Energiverk (TEV) Nett med å identifisere områder for anvendelse innen nettvirksomheten. Dette vil typisk være:

  • Prioritering mellom større vedlikeholds- og fornyelsesprosjekter
  • Vurdering av alternative tiltak rettet mot samme problemstilling
  • Identifisering og vekting av strategisk viktige kriterier

TEV Nett skal med støtte fra SINTEF Energiforskning benytte FMBA-metoder til å identifisere viktige kvalitative kriterier for vedlikeholdsstrategier, og videre etablere en ”verdiprofil” for selskapet. Dette vil være et utgangspunkt for videre arbeid med å utforme vedlikeholdsstrategier framover.
Foto: Roger Bjerkan


Kontakt: Dag Eirik Nordgård eller