Til hovedinnhold

Metoder for å håndtere flere (ofte konfliktfylte) kriterier og usikkerhet knyttet til datagrunnlag, scenarier osv er viktige elementer i den kunnskapsbasen som skal etableres i SEDS-prosjektet. Valg av metode/fremgangsmåte starter gjerne med spørsmål av typen:

  • Hvem er beslutningstakeren?
  • Hvilke beslutningsnivåer er involvert (strategisk, drift eller vedlikehold)?
  • Hva slags beslutninger er det som skal tas?
  • Hvilke variable inngår i beslutningene?
  • Er det mange alternativer involvert?
  • Hvordan kan vi undersøke om beslutning A er bedre enn beslutning B?

Flermåls beslutningsanalyse har også vært tema i andre prosjekter ved SINTEF Energiforskning, spesielt innenfor rehabilitering av anlegg for vannkraftproduksjon. Det gjennomføres i år et egenfinansiert prosjekt der en ser på ulike anvendelser av slike metoder relatert til kraftnett (se egen artikkel). Samlet sett gir disse prosjektene muligheter for å bygge opp et kompetansemiljø på flermåls beslutningsmetodikk. I SEDS-prosjektet ønsker vi å utnytte denne muligheten.
 
For å styrke denne kompetansebyggingen ble det i perioden 6. – 9. oktober i år holdt et kurs (tutorial) med ovennevnte tittel i regi av SEDS-prosjektet. Kurset ble utarbeidet og gjennomført av to professorer fra Universitetet i Porto og INESC: Manuel A Matos og Jorge Pinho de Sousa. I alt 19 personer deltok på kurset, hovedsakelig forskere og PhD-studenter fra NTNU og SINTEF Energiforskning.

I kurset ble det gjennomgått ulike metoder for flermåls (multiattribute og multiobjective) beslutningsanalyse, risiko- og scenarioanalyser, hvordan håndtere beslutninger under usikkerhet osv. Kurset ble avsluttet med en diskusjon rundt valg av metode(r) på noen typiske anvendelser innenfor planlegging av lokal energiforsyning.

Fra venstre: Arne T. Holen, Manuel A. Matos, Jorge Pinho de Sousa og Einar Jordanger.
Foto: Mette K. Høiseth


Kontakt: Gerd Kjølle