Til hovedinnhold

Utsiktene foran intervjuet med lederen av nasjonalt hydrogenutvalg var ikke akkurat lyse. I verste fall ville jeg sitte igjen med et bilde og et navn, i beste fall en artikkel. Jeg får vite at utvalget allerede har hatt første møte og at rapportens innholdsfortegnelse allerede er satt ned på papiret. Og det er i grunnen alt administrerende direktør for SINTEF Energiforskning, Sverre Aam, kan si om arbeidet som de seks betrodde kvinner og menn skal gjøre på oppdrag for Regjeringen. Dermed ser det ut til at bilde og navn blir resultatet. – Men jeg kan jo si noe generelt om hydrogen, sier Sverre Aam, når det ser som mørkest ut. Og bitte litt om Norge spesielt, tenker jeg, og straks rykker artikkelen nærmere igjen.

Krevende, men overkommelig oppgave
Regjeringen gikk i Gassmeldingen, som ble lagt frem i fjor høst, inn for å øke satsingen på hydrogen og legge forholdene til rette for et større nasjonalt hydrogenprogram. Opprettelsen av hydrogenutvalget må derfor sees på som en oppfølging av Stortingets behandling av Gassmeldingen. Som administrerende direktør i SINTEF Energiforskning AS er strategisk tenking inn mot energifronten en del av jobben til Sverre Aam. Ergo skulle han sitte med en oversikt og et nettverk som kommer godt med i Hydrogenutvalget. De seks medlemmene skal formulere nasjonale mål og nødvendige tiltak for å utvikle hydrogen som energibærer og virkemiddel for innenlands verdiskaping og bedre miljø.

– Det er ingen liten oppgave?

– Hydrogenområdet er jo allerede utreda på mange områder, og det foreligger en masse forskningsresultater og utvikling ut i verden. Sverre Aam ser ikke så voldsomt bekymra ut. Utvalget skal på langt nær finne opp kruttet på nytt igjen.

– Men vi står jo fritt til å tenke visjonært, samtidig som vi skal være realistiske i hvordan vi skal gå frem her i Norge. Det som er viktig å se på er hvordan vi kan posisjonere oss i forhold til de store aktørene på hydrogenfronten. Her er samspill et viktig stikkord.
 
Stolte tradisjoner
Norges store fordel når vi nå skal gripe fatt i framtidssamfunnet er at vi har lange tradisjoner innen hydrogenproduksjon. Norsk Hydro er i dag storprodusent av hydrogen fra naturgass og har også lang historie innenfor hydrogenproduksjon med vannelektrolyse. Statoil er også en aktør å regne med gjennom sin historie med petro-kjemisk industri, samt produksjon av LNG og metanol. Vi sitter allerede med en betydelig kompetanse og stolte industritradisjoner på enkelte om råder. Disse skal vi ta vare på. Vi har i tillegg sterke fagmiljøer innen vannkraft, bioenergi, solcelleteknologi og flytende gass her i landet som gir oss muligheter til å skissere et skikkelig opplegg, slår Sverre Aam fast. Ved siden av selve utvalget er det oppnevnt to ekspertgrupper, en for transport og en for produksjon og stasjonært bruk av hydrogen. Disse gruppene vil samle kunnskap og utvalget vil basere sine anbefalinger i rapporten på arbeidet som gjøres i disse gruppene.

Konkurranse og samspill
– Det ligger store utfordringer og venter på et lite land som Norge. Både EU og USA satser hardt på hydrogen. For eksempel har USA vedtatt å satse 1,7 milliarder dollar på hydrogen og renseteknologi i løpet av en fem års periode, sier Aam. Han påpeker at selv om vi jobber mot felles mål, må vi både konkurrere og samarbeide. Spesielt hvis vi skal klare å skape industri som gir verdiskaping innenfor hydrogensektoren.

– Det er viktig å få frem at vi må satse for å være med på løpet.
– Det viktigste utvalget kommer til å gjøre er derfor å påpeke muligheten som ligger der, og hvordan vi kan bruke disse mulighetene.

Riktig hatt
– Tror du utvalgets arbeid virkelig kommer til å sette fart i Norge som hydrogen-nasjon? At regjeringa blar opp midlene som skal til?

– Vi må jo ha tro på at man vil noe på sikt. Hydrogensamfunnet er uansett ikke noe som kommer over natta.

– I tillegg til å lede hydrogenutvalget sitter du som administrerende direktør for et institutt som vil være en naturlig samarbeidspartner når forslagene i denne meldingen en gang skal prøves ut.

Har du kontroll på hattene du velger i utvalget?

Aam planter albuene i bordplata. Han ser ut til å ha ventet på dette spørsmålet.
– Det er selvfølgelig noe jeg har tenkt grundig over. Jeg får bare ta av meg hatten som ikke gjelder, og stole på at jeg greier det. Utvalget skal legge frem sin innstilling senest 1. juni neste år.

Ingenting om hydrogenutvalgets arbeid slipper ut gjennom leppene til utvalgets leder Sverre Aam. Og selv om bildene antyder noe annet, så kan vi regne med at lederen både ser og hører det han skal, og gjerne litt til.
Tekst og foto: Anne-Lise Aakervik


Hydrogenutvalget består av:

  • Sverre Aam, SINTEF Enerigforskning (leder)
  • Elisabeth Fjermestad Hagen, Hydro Energi
  • Hanne Lekva, Statoil
  • Ole Gjølberg, NLH
  • Trygve Riis, Norges forskningsråd
  • Ane Hansdatter Kismul, Natur og ungdom