Til hovedinnhold

Det er satt fokus på effektiviteten til VA-verkene. Både internasjonalt (EU) og nasjonalt diskuteres effektiviseringstiltak og -virkemidler. Særlig har mulighetene for øket konkurranse, herunder måling av effektivitet (benchmarking), vært trukket fram.

I Norge er det stilt spørsmål til forhold rundt gebyrforskriften og selvkostbegrepet som mulige hindre for konkurranse og effektivisering. Det hevdes at muligheten til å oppnå et økonomisk overskudd som kan disponeres fritt, vil være et godt incitament til effektiv ressursbruk som igjen vil kunne stimulere interessen for utvikling av virksomheten.

Monopoldelen i elkraft-sektoren - nettselskapene - fikk et nytt finansieringssystem fra 1997 basert på inntektsrammer med individuelle effektivitetskrav beregnet ved hjelp av effektivitetsmålinger. I VARFIN-prosjektet undersøkes mulighetene for et nasjonalt system for å måle effektivitet i VA-sektoren på tilsvarende måte, samt mulighetene for å nytte et slikt system for benchmarking i et nytt finansieringssystem for sektoren. Som grunnlag for arbeidet, innhentes erfaringer fra prosessen med innføring av nytt regime for nettselskapene. Det inngår også i prosjektet å sammenligne virksomhetene i VA-verkene og i nettselskapene – for å kartlegge likheter og forskjeller som har betydning for å vurdere endringer i VA-bransjen.

Prosjektet bearbeides av en tverrfaglig gruppe i SINTEF/NTNU med deltakere fra følgende fagmiljø:

  • SINTEF Vannrensing og VA
  • SINTEF Energiforskning
  • SINTEF Teknologiledelse
  • SINTEF Tele og Data
  • SINTEF Solutions – Offentlig sektor
  • NTNU Institutt for vann og miljøteknikk


Hvordan få oversikt over tilstanden under bakken?


Kontakt: