Til hovedinnhold
Systemdrift – tema for norsk kraftforsyning?
Relaterte tema

Publisert 2. juni 2005

Kraftselskapa er inne i en periode med vesentlige endringer i eierskap, liberalisering, endrede reguleringsbetingelser og konkurranse. Konkurransen har ført til nye rammevilkår for drift av produksjonsutstyr og nettinstallasjoner. Sammenliknet med før stiller eierne nå krav til større fortjeneste og økt verdiskaping. Disse endringene er en felles utfordring for kraftsektoren verda over.

Med spesiell fokus på systemdrift var dette ramma for et seminar om systemdrift i et konkurranseutsatt elektrisitetsmarked (Workshop on System Operation in Competitive Electricity Markets) arrangert i Oslo 22-23 mai i år. Arrangører var Statkraft i samarbeid med Den norske komité for CIGRÉ og IEEE Norway Power Engineering Chapter, med ICH – International Centre for Hydropower som teknisk arrangør. Det var satt opp et allsidig og interessant program med inviterte foredragsholdere fra ti land.

I internasjonal sammenheng står det nordiske kraftmarkedet på mange måter fram som et vellykka eksempel på liberalisering av kraftsektoren. På seminaret ble erfaringer fra dette kraftmarkedet fyldig presentert og diskutert, og spesielt ble koordinering av systemdrifta mellom de fire land og fem systemoperatører viet stor oppmerksomhet. Det ble påpekt at det er behov for bedre ordninger og metoder for å kunne utnytte overføringsnettet bedre landa i mellom, og bl a harmonisering av lovverket i de fire landa kunne lette denne effektiviseringsprosessen.

Framdrift og erfaringer fra liberalisering av kraftsektoren i andre europeiske land utenom Norden, og fra USA og Brasil ble også gitt stor plass på seminaret. Det kom tydelig fram at liberalisering av kraftsektoren ikke er et entydig begrep. Løsningene varierer fra land til land. Dette er vel også naturlig siden målet med liberalisering av kraftsektoren varierer fra land til land avhengig av hvilken økonomisk og energiforsyningsmessig situasjon landet er i, og hva de vil oppnå med slike omstillinger.

Å delta på et slikt seminar gir nyttig lærdom og innsikt i hvilke problemstillinger som er oppe i debatten i ulike land, og påvirker forståelsen av at en god løsning for et land ikke nødvendigvis er den riktige for alle andre.

Seminaret samlet 42 deltakere fra 14 land. Halvparten av deltakerne var norske, og representerte de største aktørene innen produksjon, nettdrift, forskning og undervisning. Er temaet systemdrift uten interesse for resten av norsk kraftforsyning?


Foto: Mikal Sveen, TEV

Kontakt: