Til hovedinnhold
Security of natural gas supply through transit countries
Relaterte tema

Publisert 2. juni 2005

SINTEF sto som arrangør for en konferanse i regi av NATOs vitenskapelige program i Tbilisi, Georgia, 22-24 mai i år. Konferansen samlet 30 inviterte eksperter fra 16 nasjoner – 11 NATO-land og 5 partnerland (CIS). Formålet var å drøfte sikkerhet knyttet til energiforsyning i transittland med bakgrunn i teknologi, økonomi og geopolitikk. Sentrale elementer var infrastruktur, transport og lagring av gass. Resultatet av konferansen blir en bok som skal utgis av Kluwer Academic Publishers, Nederland, i serien NATO Science Series: IV, Earth and Environmental Sciences.

Kaspihavet tiltrakk seg oppmerksomhet allerede på 1800-tallet på grunn av rike oljeforekomster. Så tidlig som 1904 bygget brødrene Nobel den første oljerørledningen fra Baku (Aserbadjan) til Batumi (Georgia). På den tiden var dette verdens største rørledningsprosjekt. Fremdeles utvinnes det store mengder olje og gass i området. Men til tross for lange tradisjoner for olje- og gassbruk, preges Kaukasus av store mangler innen energisektoren. Årsakene er mange og til dels komplekse.

For tiden er en ny gassrørledning under bygging fra Baku til Tyrkia via Georgia med Statoil som operatør, og BP som teknisk leder. Etter planen skal prosjektet stå ferdig i 2005. Mengden av gass som transporteres, ventes å øke gradvis etter hvert som Shah Deniz-feltet utvikles. Det knytter seg store forventninger til dette prosjektet – særlig fra Georgia.

Men gasstransport gjennom transittland er ikke bare et spørsmål om rør og trasevalg. For noen transittland dreier det seg også om forsyningssikkerhet gjennom opsjonsgass som landet mottar som kompensasjon for landleie. Det dreier seg også om nye muligheter - og håp om en lysere fremtid.

Formål
Konferansens formål var å adressere kritiske forhold og muligheter innen teknologi og økonomiske betingelser for økt leveringssikkerhet i transittland og importland. Temaet er spesielt interessant med tanke på Kaukasus fordi politisk-kommersiell risiko for tiden overskygger teknisk risiko. Konferansen baserte seg på presentasjon av 20 vitenskapelige arbeider, resultater og statusoversikter knyttet til følgende temaer:   

  • Regional utvikling og muligheter
  • Geologiske undersøkelser for undergrunnslagring av gass
  • Utsikter for nye teknologier
  • Økonomiske vurderinger vedrørende integrasjon av nye teknologier og infrastruktur

En av konklusjonene som ble trukket er at transittlandene må etablere energistrategier som inkluderer:

  • Diversifisert import av primærenergi
  • Økt bruk av lokale energikilder (også fornybare)
  • Økt selvforsyning ved rehabilitering og oppgradering av eksisterende forsyningskjeder (elektrisitet og gass)
  • Strategisk planlegging av reserver basert på kombinasjon av vannkraft, olje og gass
  • Gjenopprettelse av energiselskapenes kredittverdighet og kommersiell troverdighet
  • Koordinering av politiske aksjoner og initiativer

Tiltak
Det er behov for å utvikle kunnskap om energiforvaltning og risikohåndtering som er nødvendig for å gjennomføre tiltak med betydning for landenes energisikkerhet. Særlig gjelder dette tiltak som vedrører tiltak som innebærer politisk og kommersiell risiko. Fremfor alt synes det å være behov for økt konkurranse innen energisektoren. Det foreslås også å etablere en klar og transparent regulering av gassmarkedet – med tilhørende infrastruktur, med utgangspunkt i EUs gassregulativ.

Det anbefales videre å vektlegge tiltak som er livskraftige i teknisk og økonomisk forstand. Dette betinger en grundig analyse av landets energiforsyningssituasjon på et aggregert nivå. Det påpekes for øvrig at strategiske energireserver vil kunne sikres på flere måter – for eksempel gjennom LNG, UGS (undergrunnslagring av gass), LPG eller andre brensler, og at lagringskapasitet dekkes enten innenfor landets grenser eller i samarbeid med andre nasjoner.

Konferansen samlet til sammen 45 deltakere med prominente gjester fra Georgias regjering ved minister for brensel og energi, Mirtsckulava, og Italias ambassadør, Romano. Det georgiske oljeselskapet, GIOC, stilte sin rådssal til disposisjon for konferansen.

Konferansen ble avsluttet med en busstur til landets gamle hovedstad, Screta, med besøk i kloster og kirker, og bespisning ved elvebredden etter landets beste tradisjoner. Det dreier seg om et gammelt kongedømme hjemsøkt av angrep og erobring gjennom tusener av år. Georgia ble løsrevet fra Sovjet-imperiet for drøye ti år siden, og er som Norge en selvstendig nasjon. Men frihet og demokrati oppleves åpenbart ganske forskjellig.

Professor Teimuarz Gochitashvili, the Technical University of Georgia, og seniorforsker Jens Hetland ledet konferansen. Foto: hovedstadsavisen ‘24 hours’ Tbilisi, Georgia)

Kontakt: Inge Røinaas Gran

Tekst: Anne Lise Aakervik
Foto: Mette K. Høiseth