Til hovedinnhold

Denne vinteren har vist hvordan kundene og samfunnet reagerer når spotprisene på kraft blir høye. Kundene liker ikke de høye prisene. Det er satt fokus på om markedet løser utfordringen med energiknapphet og om markedet er organisert på den riktige måten. Inntil i fjor høst har prisene i kraftmarkedet stort sett vært stabilt lave. Kundene har tatt lave priser som en selvfølge og vært uforberedt på at prisene kunne bli så høye. Det er kanskje på tide å tenke nytt.

Håndtering av risiko
Det er behov for ordninger og muligheter som reduserer risikoen og de uønskede økonomiske konsekvensene av høye og varierende spotpriser.
Økt forbrukerfleksibilitet vil redusere behovet for investeringer i ny produksjons- og nettkapasitet i et kraftsystem med presset kraftbalanse og overføringsbegrensninger. Økt forbrukerfleksibilitet vil i tillegg ha en positiv virkning på spotmarkedet ved at etterspørselen blir mer prisavhengig. Belastningsreduksjon arrangert i et samspill mellom kraftleverandør, nettselskap og kunde vil være nødvendig.

Det er foretatt beregninger for ulike sluttkundeprodukter som spenner fra fastpris til ren spotpris, hvor markedssignalet slår direkte gjennom til sluttkunden. Mens fastpris i stor grad gir kundene forutsigbare kostnader for hele forbruket, gir spotpris med påslag et kontinuerlig prissignal og mulighet til å følge markedet. Kundene får fordeler når prisene er lave og tilsvarende økte kostnader når prisene er høye. Målet har vært å anskueliggjøre hvordan en styrt belastningsreduksjon i de enkelte produkter slår ut økonomisk for kunde og leverandør. De ulike produktene
vil ha forskjellig virkning.

Valg av produkter
Produktene er:

  • Fastpris med utkobling
  • Effektabonnement med utkobling
  • Spotpris med påslag og utkobling
  • En kombinasjon mellom fastpris og spot med utkobling.
  • Effektabonnement er et mulig fremtidig produkt hvor kunden abonnerer på en bestemt maksimaleffekt. Valg av utkoblingsenhet i produktene vil være avhengig av kundens komfortbehov og betalingsvilje.

Kundene er eksponert for spotprisen i de to siste produktene. Risikoen for kunden er størst i det rene spotproduktet hvor kunden må betale spotpris med påslag for hele forbruket, mens kunden i det kombinerte produktet kun har kostnader med spotpris for et selvvalgt toppbruk. Kundene kan imidlertid ved belastningsutkobling redusere kostnadene ved å tilpasse forbruket til markedssignalene. For å bevare kundelojaliteten, kan leverandøren i samspill med netteier være interessert i å tilby en slik tjeneste. Det er imidlertid ikke realistisk at kundene kan dekke kostnadene ved etablering av toveis kommunikasjon.

I et fastprisprodukt og effektabonnement uten utkobling, hvor kunden har selvbetjening på hele forbruket til en fast pris, kan kraftleverandøren oppleve en betydelig risiko som følge av høye priser og høyt forbruk. Risikoen er bl a avhengig av antall ganger og lengden av perioder med ekstreme spotpriser. Sterk kulde og tilsvarende høyt forbruk av el, gjør kraftleverandøren eksponert for en økt volumrisiko. En avtale med kunden om belastningsreduksjon når prisene kommer opp på et definert nivå, kan redusere en ellers svært negativ fortjeneste for kraftleverandøren. Den økonomiske risikoen blir betydelig redusert ved utkobling.

Et fordelaktig kombinasjonsprodukt
I privatøkonomien er vi vant til å vurdere om vi skal binde eller ha flytende rente. Med energi kan vi derimot få mulighet til å spre risikoen dersom en er redd for store svingninger.
 
Produktet som kombinerer fastpris og spotpris, vil gi fordeler for både kunder og kraftleverandør. Kundene bestemmer hvor mye av forbruket som skal ha forutsigbar pris og hvor mye som skal være eksponert for markedsprisene. De betaler fastpris for reelt forbruk når dette er likt eller under et selvvalgt effektnivå og spotpris med påslag for forbruk over dette effektnivået. Kundene har fordel av lave priser ved overskudd av kraft og samtidig et insentiv til å redusere forbrukstoppene ved høye priser. Ved en fastprisandel som dekker et basisforbruk, er leverandørenes risiko begrenset og kontrollerbar dersom volumet sikres i terminmarkedet.
 
Dette er et produkt som både kan oppfylle kundenes ønsker om forutsigbare kostnader i fastprisandelen og som samtidig reduserer risikoen for kraftleverandør ved høye priser og høyt forbruk. Produktet skaper et vinn - vinn forhold mellom kunde og leverandør. Det er ofte gunstig for kunden å inngå en slik avtale på en tid av året når terminprisene er lavest. En internettkalkulator kan være til hjelp for å bestemme effektnivå.

Utfordringer
Realisering av produktene med utkobling forutsetter at timemålere er installert og at det er etablert muligheter for styring av forbruket. For at kunden skal kunne følge med i priser og forbruk til enhver tid, kan det være aktuelt med en informasjonsenhet med display, plassert på et sentralt sted hos kunden. Denne enheten gir oversikt over totalt forbruk av energi.

Det er viktig at kraftleverandørene daglig får tilgang til timeverdier av god kvalitet og en utkoblingsfunksjon som fungerer til enhver tid. Nettselskapenes rutiner for håndtering av timeverdier er en stor utfordring. Det er planlagt uttesting av noen av disse produktene i prosjektet "Forbrukerfleksibilitet ved effektiv bruk av IKT". 

Kraftleverandørene står overfor utfordringer med salg, samhandling med netteier, utarbeiding av avtaleforhold og kontinuerlig formidling av markedsinformasjon til sluttkundene.

Referanser
TR A5783
Nye produkter fra kraftselger til kunder med timemåling og belastingsstyring.
Gerd Solem, Gerard Doorman, Ove S. Grande, SINTEF Energiforskning januar 2003

 

Elspot-priser for dagene 29/1-6/2 2001.

 

 

Kombinasjon av fastpris og spotpris med utkobling. Forbruk til fastpris er markert med gult i figuren, mens forbruk markert med burgunder kan kobles ut avhengig av spotpris.

 

Kontakt: