Til hovedinnhold

SINTEF Energiforskning arbeider i en rekke sammenhenger med prosjekter som berører forbrukerne. Innenfor effektproblematikk er det i flere prosjekter vurdert metoder for å få økt fleksibiliteten i forbruket. Det har også vært gjort et betydelig arbeid med avbruddskostnader. Leveringskvaliteten i fordelingsnettet har vært et annet tema. Fordi alle disse aktivitetene har forbruk og forbrukeren som fellesnevner, er det store muligheter for at det delvis arbeides med de samme problemene. Målsettingen med seminaret var å fokusere på hvordan en kan nyttiggjøre seg andres resultater eller på annen måte oppnå synergieffekter av et nærere samarbeid.

For å utløse synergieffektene, satt 16 forskere hverandre stevne. Utgangspunktet var tilsynelatende svært forskjellig, men fellesnevnere dukket raskt opp:

Spenningskvalitet berører sluttbrukere direkte. Det ble presentert  muligheter for å tilby kunder den kvalitet på leveransen som de har behov for. Sagt med andre ord: differensiert eller kundetilpasset leveringskvalitet. Mulig løsning på denne utfordringen innebærer tiltak i netteselskapets nett. I tillegg til  å gi mulighet for differensiert leveringskvalitet, vil den gi mulighet for frakobling av last i perioder der dette er ønskelig.

Effektabonnement er en annen  vinkling på samme problemstilling. En slik løsning vil innebære tiltak i den enkelte kundes installasjon og vil gi muligheter for frakobling av last i perioder der systemet har knapphet på effekt.

Samspill med sluttbrukere for å løse effektproblemer er det arbeidet med i prosjektet "Forbrukerfleksibilitet ved effektiv bruk av IKT"  (se Xergi 2/2002).

Resultater fra den nye undersøkelsen om avbruddskostnader ble presentert.  Synspunkter på KILE-ordningens plass i bildet og de muligheter individuelle leveringskvalitetskontrakter gir for å differensiere leveringskvaliteten, ble gitt.

Felles for løsningene er at det ligger et økonomisk element i dem som gjør at forbrukerne betaler for den kvalitet de ønsker. Avslutningsvis ble det framsatt noen tanker om hvilken rolle lokal produksjon kan ha både i forhold til effektproblematikk og leveringskvalitet.

Gerard Doorman og Anngjerd Pleym var initiativtakere til seminaret.
Foto: Mette K. Høiseth

 

 

Kontakt: