Til hovedinnhold

Rekordhøye kraftpriser denne vinteren har satt fart i salget av varmepumper, og spesielt gjelder dette luft-til-luft varmepumper. Mens det på 1990-tallet typisk ble solgt 1000-2500 enheter i året, ble det i fjor solgt over 10 000. Salget i år vil etter all sannsynlighet passere dette med god margin – i hvert fall om dagens trend fortsetter. Da Enova 1. februar annonserte den offentlige tilskuddsordningen til varmepumper, kom det nesten 20 000 søknader i løpet av de første to ukene! Årsaken til at luft-til-luft varmepumpene står for den absolutt største delen av varmepumpesalget, er kort og godt at de relativt sett er rimelige (20 000-30 000 kr i Norge) og at de passer best til etterinstallasjon - der det ikke er vannbåren varme.

Luft-til-luft varmepumper sparer energi…
Generelt er luft-til-luft varmepumper mindre effektive enn de andre typene, som f eks vann-vann. Luft er en dårligere energikilde enn vann, og effektbehovet for oppvarming er høyest når temperaturen på varmekilden (lufta) er lavest. Likevel vil en god luft-til-luft varmepumpe spare atskillig energi over året i forhold til en panelovn. Teknologiutviklingen har kommet langt og leverandører hevder nå at disse varmepumpene kan kjøres ned til -20ºC med god effektivitet.

… men vi vet ikke helt hvor mye
Det sentrale problemet er imidlertid at få, om noen, med rimelig sikkerhet kan si hvor mye energi en slik varmepumpe vil spare over året. Likevel "garanterer" mange leverandører så og så stor energisparing overfor kjøpere. Faren er at kjøper ikke får det produktet han er blitt lovet. Dette er en uheldig utvikling. Oppslag med misfornøyde varmepumpekunder kan rive bunnen ut av markedet. Derfor er det i alles interesse å vite med størst mulig nøyaktighet hva som kan forventes av en luft-til-luft varmepumpe.

Grundig testing av luft-til-luft varmepumper kan være en aktuell aktivitet i “Det Klimatekniske Laboratorium”. Foto: Mette K. Høiseth

Ingen krav til grundig testing
Årsaken til at man vet lite om effektiviteten over året, er at det ikke finnes noen krav til testing på årsbasis. Luft-til-luft varmepumper testes stort sett bare i ett temperatur-punkt, nemlig ved 7ºC ute og 21ºC inne. Det er ofte effektfaktoren (forholdet mellom avgitt og tilført effekt) i dette punktet som blir oppgitt til kjøperen.

Å teste ved 7ºC er enkelt fordi man her ikke vil ha påfrysing i varmepumpens utedel. Problemet starter imidlertid når utetemperaturen synker under 7ºC. Da vil man få påriming og isdannelse, noe som reduserer varmepumpens effektivitet. Etter hvert som rim og is bygger seg opp, må derfor isen fjernes. Dette tar varmepumpen hånd om selv ved å reversere strømningsretningen på kuldemediet, slik at varmt kuldemedium nå går direkte til utedelen slik at isen smelter. Varmepumpen avgir da ikke varme inne, men perioden er relativt kort (2-3 minutter), og dermed faller ikke temperaturen inne merkbart.

Varmepumpen vil altså veksle mellom oppvarmingsmodus og avrimingsmodus, og frekvensen bestemmes av uteluftens relative fuktighet. Jo høyere relativ fuktighet, desto raskere vil rimlaget og isen bygge seg opp. Hadde utelufta vært helt tørr ville ikke dette ha vært noe problem.

Grundig testing og informasjon er løsningen!
Å teste en varmepumpe som veksler mellom oppvarming og avriming er tidkrevende og dyrt. Dette kan være en forklaring på hvorfor så få produsenter har valgt å teste sine produkter i kalde klima. Dessuten er det jo heller ingen krav til det. Hadde man imidlertid foretatt grundige tester ved de lavere utetemperaturene og ved varierende luftfuktighet, hadde man ved simulering hatt mulighet til å si noe om hvor mye energi varmepumpen kunne spare. Dette ville være meget nyttig informasjon for markedet.

Fornøyde varmepumpe-eiere er målet
Når Olje- og energidepartementet, gjennom Enova, nå går ut med offentlig tilskudd til varmepumper, burde kravet til testing vært klart. Ikke for å finne ut om varmepumpene er effektive eller ei, men hvor effektive de er. Oppfordringen til myndighetene blir derfor at man snarest mulig må få i stand en ordning for testing av luft-til-luft varmepumper også ved lavere temperaturer. En slik ordning burde også leverandørene ønske velkommen. Dette ville kunne ivareta kjøpernes interesser og hindre at vi får misfornøyde varmepumpeeiere.

 

Kontakt: Rune Aarlien