Til hovedinnhold
Norsk English

TE-11 Hvordan kom vi frem til dagens avfallssammensetning og mengde?

Identifisering av samfunns- og atferdsendringer, regelverk, marked og nye teknologier som påvirket dagens avfallssammensetning og mengde.

Kontaktperson

Avfall

Motivasjon og relevans

Verden er 9 % sirkulær mens Norge er 2,4 % sirkulær, så det er betydelig rom for forbedringer. Håndtering av kommunalt avfall (MSW – Municipal Solid Waste) er et viktig element i en sirkulær fremtid. I dag i Europa er denne håndteringen hovedsakelig basert på materialgjenvinning (inkl. kompostering), WtE (Waste to Energy, dvs. energigjenvinning) og deponering. Fremtiden vil bli påvirket av regelverk, men også samfunnsutvikling og teknologisk utvikling. Betydningen av disse ulike faktorene er foreløpig ukjent og bør kvantifiseres. Dette kan gi meningsfull informasjon til kommunene, industrien og beslutningstakere og slik lette overgang til en sirkulær økonomi.

Synes du dette virker interessant, vil du gjennom denne sommerjobben aktivt kunne delta i dette arbeidet! 

Bakgrunn

Vi ønsker å forstå konteksten rundt og bakgrunnen for dagens avfallsmengder og -sammensetning, og hvordan vi har kommet dit vi er i dag. Dette innebærer å forstå den historiske utviklingen i regelverk, teknologi og samfunnsmessig aspekter. Forskningsspørsmål kan inkludere:

 • Hvordan har regelverket for avfall utviklet seg over tid?
 • Hvordan har avfallsteknologi (innen både innsamling, sortering og behandling) utviklet seg over tid? Og hvordan har dette påvirket avfallssammensetning/-mengder/-behandling?
 • Hvordan har utviklingen innen avfallsteknologi påvirket regelverk og krav (fra kildesortering og å få avfallsfraksjoner ut av restavfallet, til avansert sorteringsteknologi)?
 • Har endringer i definisjoner og begrepsbruk påvirket avfallsstatistikken og hvordan vi forstår avfallssammensetningen?
 • Har samfunnsendringer og teknologiendringer (f.eks. digitalisering) endret avfallet (mengder/sammensetning), og i så fall på hvilken måte?
 • Et case på innføring av avansert sorteringsteknologi, f.eks. hos ROAF, og hva effekten er på utsortering av ulike avfallsfraksjoner.

Målet er å sette avfallsdata vi har samlet inn i en historisk og samfunnsmessig perspektiv, å kunne fortelle historien om hvordan vi havnet her, og prøve å forstå hvor vi skal videre. Du kommer til å få mulighet til å bidra til utforming av oppgaven basert på dine spesielle interesser, med støtte fra et erfarent team av forskere fra SINTEF.

Dette arbeidet er planlagt å ta seks uker.

Oppgaven består i å

 • Sette seg inn i problemstillingen
 • Etablere en casestudie basert på et begrenset område, for eks. Oslo by
 • Definere og samle inn informasjon om viktige faktorer som samfunns- og atferdsendringer, regelverk, marked og nye teknologier på nasjonalt og lokalt nivå
 • Sammenligne faktorene i henhold til utvikling av avfallssammensetning og -mengde
 • Skrive rapport

Oppgaven knyttes til Sirkulær økonomi KSP-K prosjektet CircWtE.

Forutsetninger

Det er en fordel at sommerjobberen har interesse og kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

 • Sirkulær økonomi og avfall
 • Lovverk, regelverk, og teknologier knyttet til avfallshåndtering
 • Kvalitativ og kvantitativ analyse
 • Erfaring med statistikker som de fra SSB

Medveileder: Tuva Grytli

Slik søker du

Søknad sendes til: 

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 sommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 14. mars kl 23.59, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi her.