Til hovedinnhold

TE-04 Utvikling av beregningsmodell til å estimere karbonavtrykk fra fiskefartøy

TE-04 Utvikling av beregningsmodell til å estimere karbonavtrykk fra fiskefartøy

406 23 710

Motivasjon og relevans

Målet med oppgaven er å lage en beregningsmodell som kan brukes til å estimere og sammenligne ulike fiskefartøyers miljøpåvirkning, med fokus på utslipp av klimagasser (ofte benevnt "karbonavtrykk"). Sommerprosjektet inngår i prosjektet CoolFish, ledet av SINTEF Ocean, med SINTEF Energi og NTNU som samarbeidspartnere. CoolFish skal bidra til å utvikle energieffektive og klimavennlige systemer for kulde- og varmeproduksjon ombord på fiskefartøy, i samarbeid med norske bedrifter. Modellen fra sommerprosjektet muliggjør en bedre vurdering av hvordan disse systemene bidrar til et lavere karbonavtrykk.

Bakgrunn

Fiskeindustrien står overfor store utfordringer og muligheter for å kunne bidra til å redusere klimagassutslipp. For å håndtere dette er nye drivstoff og ny motorteknologi for fremdrift av fiskefartøyer under rask utvikling. Men det er ikke bare drivstofforbruk knyttet til fremdrift som bidrar til utslipp av klimagasser. Ombord finns også energikrevende utstyr for å holde fangsten kjølt/frosset, samt systemer for å produsere varmtvann til forskjellig bruk. Ambisjonen med CoolFish-prosjektet er å bidra til utviklingen av mer energieffektive og klimavennlige systemer for kulde- og varmeproduksjon ombord på fiskefartøyer.

En økt erkjennelse, hos både konsumenter og produsenter, om produkters karbonavtrykk har bidratt til utvikling av forskjellige modeller for å estimere karbonavtrykket fra sjømat. Tidligere studier har vist at karbonavtrykk fra sjømat er sterkt relatert til fiskefartøyenes utslipp av klimagasser. Imidlertid vurderer de fleste av modellene kun skipets totale drivstofforbruk, dvs. utslipp relatert til kulde- og varmeproduksjon er ikke spesifikt tatt hensyn til. Dette gjør det vanskelig å vurdere potensialet for å redusere karbonavtrykket med de nye klimavennlige systemene som utvikles i CoolFish. Videre så er de data som brukes i eksisterende modeller basert på konvensjonelle fremdriftssystemer og drivstoff. 

Det er derfor et sterkt behov for å utvikle modeller som gjør det mulig å sammenligne karbonavtrykket fra fiskefartøyer som bruker ulike typer fremdriftssystem og drivstoff, samt ulike systemer for kulde- og varmeproduksjon. Videre bør drivstofforbruket og utslippene fordeles mellom fremdrift og kjøling/frysing/oppvarming til fiskeforedling og lagring ombord. Dette prosjektet vil bidra i utviklingen av en slik modell. 

Oppgaven består i:

  • Sette seg inn i problemstillingen og tidligere arbeid
  • Samle data fra eksisterende modeller, litteratur, og fra samarbeidspartnerne i CoolFish
  • Utvikle modeller i Excel som kan brukes til å estimere karbonavtrykk fra fiskefartøy med ulike fremdriftssystemer/drivstoff og ulike typer kulde- og varmeproduksjon
  • Skrive sluttrapport og presentere resultatene på Sommerforskerkonferansen i august

Forutsetninger

  • Erfaring innen modellering/programmering
  • Interesse for energisystemer, termodynamikk og varme- og kuldeprosesser
  • Evne til å søke, sortere og analysere data/informasjon 
  • Ønske om prosjekt- / masteroppgave innen samme tema

Medveileder: 

SINTEF-prosjekt: CoolFish

Slik søker du

Søknad sendes til: 

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 energisommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 1. mars, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.