Til hovedinnhold
Norsk English

TE-03 Biomasse potensial for klimapositive løsninger i Norge

Karlegging av biomasse potensial i Norge for utvikling av klimapositive (dvs. CO2 negative) løsninger

Kontaktperson

Skog

Motivasjon og relevans

Gjennom Parisavtalen er det fastsatt en internasjonal avtale som skal sørge for at verdens land klarer å begrense klimaendringene, helst under 1.5˚C oppvarming. For å kunne oppnå dette, de fleste energi scenarioene foreslått av FNs klimapanel (IPCC) inkluderer klimapositive løsninger også kalt CO2-negative løsninger, det vil si løsninger som fjerner CO2 fra atmosfæren. Prosjektet NCS C+ skal utforske 4 slike konsepter, og 1 av dem, bioenergi produksjon med karbonfangst og lagring (CCS) er fokuset i denne oppgaven.  

Bakgrunn

Produksjon av bioenergi (varme, kraft, m.m.) etterfulgt av karbonfangst og lagring (CCS) tilbyr en enestående mulighet: fjerning av CO2 fra atmosfæren. Det er mulig fordi bioenergi er (regnet som) CO2-nøytral siden det som frigjøres av CO2 er like mye som det som plantene gjennom fotosyntesen har tatt ut av atmosfæren.

I Norge er energisituasjon ganske unik: vannkraft dominerer, og bioenergi står kun for en liten andel av energiproduksjon/forbruk. I tillegg til ulike industrier som bruker egne biomasse ressurser (dvs. rester/avfall fra deres produksjon f.eks. sagbruk), finnes det en sektor hvor bioenergi spiller en viktig rolle: husoppvarming, både via fjernvarme og punktoppvarming.

Biomasse er mangfoldig: trevirke, rester fra jordbruk, biprodukter fra papirindustri, matavfall, m.m. Det finnes en del uutnyttet biomasse fraksjoner, og dette for ulike grunner (logistikk, økonomi og teknologiske begrensninger). I dette prosjektet ønsker vi å kartlegge dagens biomasse tilgjengelighet og forbruk (både til energi og ikke-energi formål) for å kunne identifisere biomasse fraksjoner som kunne ha blitt brukt videre i klimapositive løsninger.      

Oppgave

Arbeidet knyttes til innhenting, sortering og analyse av data om biomasse i Norge (mengder, bruk, egenskaper, transport) samt visualisering av disse data for å kunne identifisere muligheter for bruk av biomasse i klimapositive løsninger. Arbeidet blir brukt videre av SINTEF Energi for utvikling av tekno-økonomiske modeller.

Kandidaten forventes å sette seg inn i biomasse og bioenergi situasjon i Norge, identifisere ulike kilder hvor data finnes, presentere data og diskutere fremtidige muligheter og begrensninger

Oppgaven består i å:

  • Sette seg inn i ulike datakilder (rapporter, databaser, SSB, Nobio, o.l.)
  • Utføre data- innhenting, sortering og analyse
  • Presentere og diskutere resultatene med andre forskere
  • Oppsummere arbeidet i en kortfattet rapport/artikkel

Oppgaven knyttes til prosjektet "The Norwegian Continental Shelf: a Driver for Climate-Positive Norway" (KSP NCS C+, del av et grønt plattform) ved SINTEF Energi.

Forutsetninger:

Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • Arbeid med store mengder data
  • Energi i Norge inkl. CCS
  • Biomasse i Norge

Medveiledere: Michael Becidan og Simon Roussanaly

 

 

Slik søker du

Søknad sendes til: 

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 sommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 14. mars kl 23.59, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi her.