Til hovedinnhold
Norsk English

GT-04 Fleksibelt energiforbruk

Utvikling av programvaremodul for kartlegging av energitilførsel og -forbruk i kraftkrevende industri

Kontaktperson

Fleksibelt energiforbruk
Fleksibelt energiforbruk

Motivasjon og relevans

En konsekvens av EUs mål om nullutslipp innen 2050 er en massiv omlegging fra fossile til fornybare energikilder. Denne omleggingen medfører en økende andel variabel energitilførsel, noe som vil gjøre tilgjengelig energi større enn forbruket i enkelte perioder, men lavere i andre. For kraftkrevende industri kan dette være en betydelig utfordring for produksjonsprosessene. Samtidig har mange industrier et stort, uutnyttet potensial til å øke fleksibiliteten i sine prosesser for å kompensere for forskjellen mellom energiforbruk og -tilførsel. En tilleggsfordel med denne utjevningen i industrielt kraftforbruk er at kraftforbruket på det helhetlige kraftnettet, som også inkluderer private husholdninger, jevnes ut. Dermed reduseres behovet for utbygging av kraftnettet for å ta hensyn til toppene i energiproduksjon og -forbruk, som fører til at kostnaden for å legge om til fornybar energi reduseres. I tillegg egner mange industrielle områder seg til lokal, fornybar kraftproduksjon.

Bakgrunn:

Kombinasjonen mellom økt fleksibilitet i industrielle prosesser og lokal kraftproduksjon kan akselerere omleggingen fra fossil til fornybar energi, men øker kompleksiteten i reguleringen og styringen av de industrielle prosessene og energiforsyningen. Utnytting av fleksibilitet i industriprosesser for innfasing av variabel fornybar øker kravene både til intern koordinering mellom industriprosessene og med lokal og regional energitilførsel. Et sentralt element for å kunne utnytte fleksibilitet i industriprosesser for energiformål er en fullstendig og oversiktlig kartlegging av tilførsel og produksjon av energi og materialer i og mellom de ulike prosessene; i hvilken sekvens de kjøres i, hva energiforbruket til hver enkelt prosess er og hvor mye sekvensen og forbruket kan endres uten at man påvirker produksjonen, samt hvordan tilførselen fra både lokalt og eksternt kraftnettverk varierer.

Oppgaven består i:

  • Utvikle et generisk verktøy/skjema som innhenter informasjon fra en industri om de ulike prosessene på et produksjonssted, deres avhengighet av hverandre, og lokal og ekstern krafttilførsel.
  • Utvikle en softwaremodul som analyserer den innhentede informasjonen, og visualiserer denne på en forståelig måte, f.eks. i et Sankey diagram.
  • Utføre et eksempelstudie fra en relevant industriprosess med det utviklede verktøyet.
  • Delta i dialogen med kraftkrevende industri (bla innen stål- og termoplastproduksjon) for å forstå hvilket kompleksitetsnivå de ovennevnte verktøyene må favne for å være nyttige i en omstilling mot økt fleksibilitet.

Forutsetninger:

Det er en fordel om søker har programmeringskompetanse innen språkene Julia, Python og/eller C++. I tillegg er det en fordel om søker har interesse for energisystemer, energikartlegging, fornybar energi og/eller industriprosesser.

Medveiledere: Francesco Finotti, Brage Rugstad Knudsen, Elvia Chavez og Leif Erik Andersson

Slik søker du

Søknad sendes til: 

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 sommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 14. mars kl 23.59, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi her.