Til hovedinnhold

ET-02 Nye korrosjonsutfordringer ved overgang til grønn skipsfart

ET-02 Nye korrosjonsutfordringer ved overgang til grønn skipsfart

906 46 597

Modellering av korrosjon i forbindelse med landstrøm i havner

Motivasjon og relevans

Elektrifisering av maritim transport vil bidra til oppfyllelse av nasjonale utslippsmål. Den norske transportsektoren står for omtrent 60 % av klimagassutslippene fra ikke-kvotepliktig sektor. Mer effektive og komfortable fartøy vil også bidra til overføring av transport fra vei til sjø, noe som vil være et sekundært bidrag til måloppnåelse. Bruken av fossil energi innen transportsektoren fører i tillegg til omfattende lokal forurensning i form av NOx, SOx, uforbrente partikler og andre helseskadelige stoffer.

Forskning skal bidra til å løse en av hovedutfordringene i moderne samfunn: hvordan redusere lokale og globale utslipp samtidig som man møter det stadig økende behovet for transport?

Bakgrunn

Nasjonale og internasjonale myndigheter har stilt en rekke krav om utslippsreduksjoner innen maritim transport. Enkelte havner har også innført et system som skal favorisere skip som forurenser lite, kalt Environmental Port Index. Dette gir en forventning om akselerert elektrifisering av skipsfarten.

En måte å redusere utslipp på er at skip kobler seg på landstrøm når de ligger til kai, slik at skipenes motorer kan slås av. Det finnes også stadig flere batterielektriske skip og plug-in hybridskip som lader batteriene når de ligger til kai. 

Ulike tekniske løsninger er valgt ved landstrømsanleggene, og det trengs kunnskap om hvordan disse løsningene påvirker kraftnett og komponenter. I noen tilfeller har man sett at problemer med korrosjon på skipsskrog og propeller har oppstått ved bruk av landstrøm. Årsaken til problemene ble forklart med at skipets skrog direkte ble koblet mot jordingsanlegget på kai pga. landstrømtilkoblingen. Imidlertid kunne ikke omfanget av problemet eller konsekvensene av å fortsette bruk av landstrømtilkoblingen fastsettes; til det trengs en mer detaljert studie.

Oppgave

Arbeidet går ut på å undersøke konsekvensene av å koble skip på landstrøm når de ligger til kai. Det skal etableres en modell for å beregne korrosjon av skrog og jordingsanlegg på kai.

Oppgaven består av:

  • Definere case basert på eksisterende landstrømsanlegg og erfaringer fra aktører i havnene.
  • Implementere modell i beregningsverktøy.
  • Vurdere resultater og foreslå forbedringer av modell og eventuelt andre løsninger for tilkobling av landsstrøm.

Oppgaven knyttes til prosjektet "ElMar – Elektrifisering av maritim transport og framtidens havner" ved SINTEF Energi.

Forutsetninger

Det er en fordel om sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • Numeriske beregningsverktøy (fortrinnsvis COMSOL Multiphysics e.l.)
  • Grunnleggende korrosjonsforståelse

Medveileder: Eirill Bachmann Mehammer 

Slik søker du

Søknad sendes til: 

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 energisommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 1. mars, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.