Til hovedinnhold

ES-09 Fremtidens lokale energisamfunn og ladeinfrastruktur for elektrisk transport

ES-09 Fremtidens lokale energisamfunn og ladeinfrastruktur for elektrisk transport

920 42 354

Optimal integrasjon av lokale energisamfunn og ladeinfrastruktur for elektrisk transport i fremtidens elektriske distribusjonsnett

KPN FuChar – Illustrasjon
KPN FuChar – Illustrasjon

Motivasjon og relevans

Elektrifiseringen av samfunnet er et viktig tiltak for å redusere verdens klimagassutslipp. Det pågår for tiden en omfattende elektrifisering av flere deler av energisektoren, deriblant industri og transport. Denne utviklingen vil bare fortsette å øke i årene som kommer. Det økte strømbehovet fra samfunnet vil kunne medføre en betydelig lastøkning i det elektriske distribusjonsnettet, som periodevis vil kunne gi flaskehalser og i verste fall redusert leveringskvalitet. For å unngå problemer i forbindelse med elektrifisering av samfunnet, er det viktig å finne smarte løsninger for optimal utbygging og drift av fremtidens strømnett – slik at overgangen til et helelektrisk samfunn gjøres på en brukervennlig og samfunnsøkonomisk optimal måte. I dette sommerprosjektet skal vi jobbe med å utvikle gode metoder og modeller for integrasjon av lokale energisamfunn og ladeinfrastruktur for elektrisk transport.

Bakgrunn

Enkelte distribusjonsnett har i dag kapasitets- og spenningskvalitetsproblemer, og det er grunn til å tro at disse problemene vil øke når elektrifiseringen av samfunnet fortsetter. Tradisjonelt sett har løsningen for nettselskapene vært å oppgradere nettet, men det er ikke sikkert at dette er den mest samfunnsøkonomiske måten å løse disse utfordringene på. Dersom flaskehalsene forårsaket av det økte strømbehovet kun oppstår i enkelte perioder av døgnet, vil det være nyttig å utforske andre løsninger.

I et prosjekt hos SINTEF Energi, "FuChar – Grid and Charging Infrastructure of the Future", jobber forskere med modellering av fremtidens ladeinfrastruktur for elektrisk transport, med fokus på høyeffektslading av ulike typer elkjøretøy (person- og lastebiler, busser, båter osv.). Målet er å sikre optimal integrasjon av ladeinfrastruktur i distribusjonsnettet, blant annet ved å vurdere bruken av smartgridteknologier i tilknytning til ladeinfrastruktur. Dette kan for eksempel være stasjonære batterier og smarte styringssystemer. På denne måten kan strømbehovet fra ladeinfrastruktur fordeles jevnere utover døgnet, og ikke forårsake problemer hverken for operatøren av ladeinfrastruktur, nettselskapet eller elbileieren. Les mer om FuChar-prosjektet

I prosjektet "FINE – Flexible Integration of Local Energy Communities into the Norwegian Electricity Distribution System" jobber forskere med å utvikle scenarier og modeller for lokale energisamfunn. Fra et kraftsystemperspektiv kan utvikling av lokale energisamfunn gi fordeler som bl.a. bedre lokal koordinering av ressurser, bedre utnyttelse av distribusjonsnett, lettere tilgjengelig fleksibilitet i distribusjonsnettet og økte muligheter for innovasjon hos nettkundene. Les mer om FINE-prosjektet

KPN FINE – Illustrasjon
KPN FINE – Illustrasjon

I forbindelse med prosjektene FuChar og FINE ønsker vi å ansette to sommerforskere som skal forske på optimal integrasjon av ladeinfrastruktur for elektrisk transport og lokale energisamfunn i fremtidens elektriske distribusjonsnett. Målet er å legge til rette for en fremtidsrettet planlegging av strømnettet, ved å unngå overdimensjonering av nettet og gjøre nettselskapet i stand til å nyttiggjøre seg av fleksibiliteten i ladeinfrastruktur og lokale energisamfunn.

Oppgaven består i:

  • Lage eller videreutvikle en modell for lastflytanalyse i et distribusjonsnett, som inneholder både ladeinfrastruktur for elkjøretøy (f.eks. elbiler, ellastebiler, elbusser) og lokale energisamfunn med distribuert produksjon, batterilagring og fleksibilitetsressurser.
  • Gjennomføre simuleringsstudier av ulike scenarier for integrasjon av både ladeinfrastruktur for elkjøretøy og lokale energisamfunn i distribusjonsnettet.

Arbeidsoppgavene kan til en viss grad tilpasses studenten(e)s egne interesser. Det vil være mulighet for å videreføre arbeidet i prosjekt- og masteroppgave.

Forutsetninger

  • Kunnskap om elkraft og kraftsystem
  • Kunnskap om lastflytanalyse
  • Erfaring med programmering og databehandling
  • Gode programmeringskunnskaper (fortrinnsvis Python e.l.)
  • Fordel med kunnskap om optimalisering
  • Interesse for økonomi (kostnad-nytte-analyser) 

Medveileder: Bendik Nybakk Torsæter og Henning Taxt

Slik søker du

Søknad sendes til: 

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 energisommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 1. mars, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.