Til hovedinnhold
Norsk English

EN-05 Norsk havenergi i europeisk sammenheng

Modellering av vindkraft fra Nordsjøen i et sterkere integrert energisystem opp mot Europa

Integrert energisystem der vindkraft til havs er tett integrert i det øvrige energisystemet i Europeisk skala.
Integrert energisystem der vindkraft til havs er tett integrert i det øvrige energisystemet i Europeisk skala.

Motivasjon og relevans

Norge og EU har bundet seg til ambisiøse klimamål, og dette inkluderer et netto utslippsfritt samfunn innen 2050. Energisektoren står for en vesentlig del av dagens utslipp, og det er ikke mulig å nå klimamålene uten å transformere dagens energiproduksjon over til mer fornybare kilder. Her er vindkraft til havs en av de sentrale kildene.

Utbyggingen av ny energiproduksjon er også kommet høyere på agendaen grunnet den spente geopolitiske situasjonen Norge og Europa befinner seg i. Å være selvforsynt med energi har blitt et prioritert mål, og det er satt i verk betydelige tiltak for å opp nå dette. Både produksjons- og forbrukssiden av energibalansen blir vurdert. Blant annet er det nye RepowerEU initiativet sentralt i denne utviklingen.

Samtidig som energikildene og forbruket er i utvikling, er det også en stadig større interaksjon mellom forskjellige energisystemer. Tradisjonelt har det vært svakere koblinger mellom forskjellige energisystemer slik som kraft, gass og varme. En tettere integrering har blitt løftet frem som en av de avgjørende forutsetningen for å kunne oppnå et utslippsfritt samfunn i 2050. Det er viktig at energibehovet dekkes på en effektiv måte av den energibæreren som er best egnet til formålet, både i et lokalt og et system perspektiv. Tettere integrering gir også muligheter for større fleksibilitet og robusthet i energiforsyningen.

Bakgrunn

Det er lagt frem svært ambisiøse planer for energiproduksjon til havs i Nordsjøen og områdene rundt. Norge har lansert planer om å tildele lisenser for 30 GW havvind frem mot 2040. Dette er i samme størrelsesorden som hele den norske kraftproduksjonen i dag. Samtidig har landene rundt Nordsjøen lansert planer for å bygge 150 GW havvindskapasitet innen 2050. Dette vil gi en betydelig økning i tilgangen på fornybar kraft.

Kraftproduksjon fra vindkraftparker til havs har vært bygd tidligere og det er flere slike parker i drift i dag. Det er allikevel en vesentlig utvikling både teknologisk, på markedssiden og fra et systemperspektiv. Å gjøre både bunnfast og flytende havvind økonomisk lønnsomt er hovedfokus for Grønn Platform prosjektet Ocean Grid. Skalaen av ambisjonene som er lansert for havvind er så store at de vil ha en direkte påvirkning på energisystemet.

Havvindparker vil ikke lenger være et mindre tillegg til et større kraftsystem, men en vesentlig del av energisystemet. Bland annet vil dette påvirke prisdannelsen i systemet og behovet for balansekraft for å balansere den ikke regulerbare vindkraften.  

Oppgave

I denne sommerjobben skal du bidra til måloppnåelsen til Ocean Grid-prosjektet ved å lære deg bruk av modelleringsverktøyet GENeSYS-MOD for å studere hvordan kraft fra havvind kan integreres med resten av det europeiske energisystemet. Det er høyst ønskelig at sommerjobben kombineres med prosjekt- og masteroppgave, og i dette tilfellet vil du også være med på å utvikle nye moduler til GENeSYS-MOD for å kunne bedre modellere et energisystem med fleksible termiske ressurser. Oppgaven vil bli gjennomført i tett samarbeid med prosjektgruppen som består av erfarne forskere på SINTEF og NTNU, og potensielt med andre sommerstudenter som bruker samme modelleringsverktøy.

Oppgaven består i å:

  • Sette seg inn i bruk av modellen GENeSYS-MOD og rammeverket som er utviklet i prosjektet.
  • Kartlegge dagens representasjon av energisystemet og Nordsjøen spesielt, fokus på integrasjon mellom energibærere.  
  • Foreslå forbedret representasjon av energiproduksjon i Nordsjøen, særlig med tanke på lokal hydrogen produksjon.

Ved videreføring mot prosjektoppgave/master vil det bli relevant å:

  • Implementere forbedret representasjon av Nordsjøen i GENeSYS-MOD.
  • Løse noen case med GENeSYS-MOD for å sammenligne og validere påvirkning av modelltilpasninger tilknyttet hydrogenproduksjon.

Oppgaven knyttes til prosjektet "Ocean Grid Research" og er spesifikt til arbeidspakke WP2 – Energy Market Design.

Forutsetninger

Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • Programmering (fortrinnsvis GAMS, Python er også relevant)
  • Operasjonsanalyse, Lineær Programmering
  • Energisystemanalyse
  • Kraftmarkeder

Hovedveileder: Christian Andresen

Medveileder: Sarah Schmidt

Slik søker du

Søknad, CV og karakterutskrifter lastes opp der du søker.

Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil tre sommerjobber. Om du søker på flere sommerjobber sender du en samlet søknad. Jobbnummer for de ønskede jobbene legges som overskrift i søknadsteksten i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...). Vi gjør oppmerksom på at søkere kan vurderes for andre sommerjobber enn de har søkt på.

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.

Søknadsfrist er 1. november kl 23.59. 

Du sender din søknad her


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi


 

Kontaktperson