Til hovedinnhold

ES-07 Fremtidens lavutslippsenergisystem i Europa

ES-07 Fremtidens lavutslippsenergisystem i Europa

Seniorforsker
905 95 007

Modellering og analyse av fremtidens lavutslippsenergisystem i Europa – linking og vurdering av konvergens mellom analysemodeller

Konseptskisse openENTRANCE.
Konseptskisse openENTRANCE.

Motivasjon og relevans

Gjennom Parisavtalen er det fastsatt en internasjonal avtale som skal sørge for at verdens land klarer å begrense klimaendringene. EU har satt ambisiøse mål for reduksjon av utslipp av klimagasser fra energisystemet. For å få beslutningsgrunnlag for hvordan energisystemet skal bli tilnærmet utslippsfritt, benyttes analysemodeller. EU-prosjektet openENTRANCE skal bidra til å forbedre modeller for analyse av det europeiske og det skandinaviske energisystemet.

Bakgrunn

Matematiske modeller er nødvendige for å analysere og forstå ulike sider ved transisjonen av energisystemet mot et lavutslippssamfunn. Det finnes modeller for analyse av energisystemet og for kraftsystemet, for makroøkonomiske konsekvenser, for lokale forhold versus pan-europeiske forhold, for investeringer og for drift osv. Det kan være en fordel å kunne bruke resultater fra én modell som inngangsdata for en annen modell, det vil si å kunne linke modellene. Da kan man raskere kjøre mange analyser og vil for eksempel kunne belyse et større utfallsrom. I EU-prosjektet openENTRANCE skal en rekke ulike modeller linkes sammen via en felles database. De fleste av disse modellen blir åpent tilgjengelige for alle, og kan brukes i forsknings- og analyse arbeid over hele Europa etter at prosjektet er slutt.

Oppgave

Oppgaven består i å linke en energisystemmodell og en kraftsystemmodell via en gitt datastruktur og en database. Den samme datastrukturen og databasen brukes av FNs klimapanel i deler av deres arbeid. Energisystemmodellen blir linket til databasen av Teknisk Universitet i Berlin. SINTEF Energi skal linke kraftsystemmodellen til databasen, slik at modellene kan utveksle data.

Oppgaven består i å:

  • På overordnet nivå sette seg inn en kraftsystemmodell (Samkjøringsmodellen) og en energisystemmodell (GENESYS-MOD).
  • Programmere en applikasjon for å overføre data mellom Samkjøringsmodellen og IAMC databasen
  • Dersom tid, anvende tilgjengelige verktøy for aggregering og disaggregering av data
  • Dersom tid, kjøre energisystemmodellen og kraftsystemmodellen for gitte datasett og vurdere i hvilken grad modellene konvergerer i forhold til bestemte parametere

Oppgaven knyttes til EU- prosjektet "openENTRANCE - open ENergy TRansition ANalyses for a low-Carbon Economy". Det kan være mulig å fortsette arbeidet i prosjekt og masteroppgave.

Forutsetninger

Det er en fordel at studenten har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • Programmering, gjerne Python
  • Energisystem
  • Kraftsystem

Medveileder: Birger Mo

 

Slik søker du

Søknad sendes til: 

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 energisommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 1. mars, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.