Til hovedinnhold

ES-06 Fremtidens ladeinfrastruktur for elektrisk transport

ES-06 Fremtidens ladeinfrastruktur for elektrisk transport

452 13 825

Optimal utbygging og drift av ladeinfrastruktur for elektrisk transport i distribusjonsnettet

Motivasjon og relevans

Elektrifiseringen av transportsektoren vil bare fortsette å øke i årene som kommer. Dette gjelder elektrifisering av både personbiler, vare- og kollektivtransport, marine fartøy osv. Det økte ladebehovet fra transportsektoren vil medføre en betydelig lastøkning i det elektriske distribusjonsnettet, som periodevis vil kunne gi flaskehalser og i verste fall redusert leveringskvalitet. For å unngå problemer i forbindelse med elektrifisering av transportsektoren, er det viktig å finne smarte løsninger for optimal utbygging og drift av fremtidens ladeinfrastruktur – slik at overgangen til en helelektrisk transportsektor gjøres på en brukervennlig og samfunnsøkonomisk optimal måte.

Bakgrunn

Norge er globalt ledende innen elektrisk transport, og antallet elektriske kjøretøy og fartøy med elektrisk ladebehov øker raskt. Politiske mål, i kombinasjon med brukernes og industriens ønske om en mer bærekraftig transportsektor, er viktige drivere som vil bidra til at elektrifiseringen av transportsektoren bare vil fortsette. De senere årene har det vært en økt utbygging av hurtigladestasjoner og andre ladegrensesnitt med stort effektbehov, og denne utviklingen vil fortsette i årene som kommer. Denne typen lading har man i dag lite kunnskap om, noe som gjør forskning på dette temaet viktig.

Et prosjekt hos SINTEF Energi, FuChar – Grid and Charging Infrastructure of the Future, studerer nettopp fremtidens ladeinfrastruktur i distribusjonsnettet. I forbindelse med FuChar-prosjektet ønsker vi å ansette to sommerforskere som kan forske på optimal integrasjon av ladeinfrastruktur i fremtidens elektriske distribusjonsnett. Les mer om FuChar-prosjektet.

Enkelte distribusjonsnett har i dag kapasitets- og spenningskvalitetsproblemer, og det er grunn til å tro at disse problemene vil øke dersom den nevnte elektrifiseringen av transportsektoren fortsetter. Tradisjonelt sett har løsningen for nettselskapene vært å oppgradere nettet, men det er ikke sikkert at dette er den mest samfunnsøkonomiske måten å løse disse utfordringene på. Dersom flaskehalsene forårsaket av hurtiglading kun oppstår i enkelte perioder av døgnet, vil det være nyttig å utforske andre løsninger. I FuChar-prosjektet jobber derfor forskere med å vurdere smartgridteknologier i tilknytning til ladeinfrastruktur, slik som f.eks. stasjonære batterier og smarte styringssystemer, for å løse disse utfordringene. På denne måten kan lasten fra ladeinfrastruktur fordeles jevnere utover døgnet, og ikke forårsake problemer hverken for operatøren av ladeinfrastruktur, nettselskapet eller elbileieren.

Oppgave

Oppgaven består i ett eller flere av disse punktene:

  • Lage en modell for lastflytanalyse i et distribusjonsnett, som inneholder hurtigladestasjoner for elbiler, elvarebiler og ellastebiler
  • Lage et verktøy for modellering av det elektriske lastbehovet fra de ovennevnte kjøretøyene, bl.a. basert på transportmønster og brukeratferd
  • Gjennomføre kostnad-nytte-analyser som vurderer investeringer i distribusjonsnettet opp mot investeringer i ladeinfrastruktur
  • Gjennomføre simuleringsstudier av ulike scenarier for integrasjon av fremtidens ladeinfrastruktur i distribusjonsnettet

Arbeidsoppgavene kan til en viss grad tilpasses studenten(e)s egne interesser. Det vil være mulighet for å videreføre arbeidet i prosjekt- og masteroppgave.

Forutsetninger

  • Kunnskap om elkraft og kraftsystem 

  • Kunnskap om lastflytanalyse 

  • Erfaring med programmering og databehandling 

  • Gode programmeringskunnskaper (fortrinnsvis Python e.l.) 

  • Fordel med kunnskap om optimalisering 

  • Interesse for økonomi (kostnad-nytte-analyser)  

Medveileder: Odd André Hjelkrem og Hanne Sæle

Slik søker du

Søknad sendes til: 

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 energisommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 1. mars, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.