Til hovedinnhold

GT-03 Energieffektiv CO2-fangst fra raffinerier

GT-03 Energieffektiv CO2-fangst fra raffinerier

Prediktiv feildeteksjon i kraftnettet gjennom analyse av høyoppløselige måledata

Motivasjon og relevans

CO2-fangst og lagring (CCS) er en uunnværlig teknologi for å oppnå signifikante utslippsreduksjoner i energiintensive industrier, ettersom mange andre ruter til dekarbonisering enten kun kan benyttes i begrenset omfang eller ikke i det hele tatt i denne sektoren. På tross av det store potensialet for reduksjon av CO2-utslipp har flere utfordringer gjort at utrullingen av CCS i industriell sektor har gått sakte. Hovedutfordringer er for eksempel at det finnes mange forskjellige punktkilder hvor det slippes ut CO2, og at disse ofte har lave CO2-konsentrasjoner. I tillegg er kostnadene knyttet til CCS en utfordring.

SINTEF Energi har lenge jobbet aktivt med utvikling av løsninger for å redusere karbonfotavtrykket fra prosessindustrien, for eksempel fra sementproduksjon og raffinerier. 

Bakgrunn

Petroleumsraffineringsindustrien står for 4% av jordas totale menneskeskapte CO2-utslipp. I hovedsak er disse utslippene knyttet til forbrenning av fossile energikilder for å levere varme og elektrisitet til prosessanlegget. Kjemisk sirkulasjonsforbrenning (CLC) er en teknologi som kan levere ren varme og strøm til et raffineri, fordi CO2-fangst er en integrert del av teknologien. I tillegg muliggjør CLC bruken av vanskelige energikilder, for eksempel petroleumskoks, som er et lavkvalitets biprodukt fra raffineriet. 

SINTEF Energi er involvert i utviklingen av CLC-prosessen, og har ekspertise både innenfor eksperimentell og modelleringsaktivitet. En 100 kW CLC-prosess er for tiden i bruk på SINTEFs laboratorium på Tiller. 

En sentral del av kjemisk sirkulasjonsforbrenning er oksygenbærerne, som transporterer oksygen fra en luftreaktor til en forbrenningsreaktor. Man har ikke full forståelse av oksygenbærerens effekt på den totale prosessen og dens kostnadseffektivitet. Vi studerer hvilke karakteristikker ved oksygenbærere som er nødvendig for å oppnå vellykket operasjon av CLC med lavkvalitets petroleumskoks på industriell skala. Studiene gjøres ved å bruke masse- og energibalansemodeller utviklet av SINTEF Energi som kan predikere CLC-prosessens ytelse.

Oppgave

Arbeidet vil involvere utvikling og testing av CLC-modellen for forbrenning av petroleumskoks. Hovedfokuset vil være på å inkludere nye oksygenbærere og deres egenskaper i modellen, slik at deres ytelse kan evalueres. 

Arbeidet vil bestå av:

  • Å forstå CLC-reaktormodellen
  • Å inkludere nye oksygenbærere i modellen og teste prosessens ytelse med ulike oksygenbærere og forskjellige driftsbetingelser
  • Gjøre nødvendige endringer i modellen
  • Dokumentere arbeidet i form av en sluttrapport

Oppgaven knyttes til prosjektet " Chinese-European Emission-Reducing Solutions (CHEERS) " ved SINTEF Energi.

Forutsetninger:
Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • Modellering av separasjonsprosesser og andre kjemitekniske prosesser
  • Kjennskap til programmeringsspråk (CLC-modellen er skrevet i VBA)
  • CO2-fangst

Medveileder: Chao Fu

Slik søker du

Søknad sendes til: 
EN-sommerjobb2020@sintef.no

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 energisommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 1. mars, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.