Til hovedinnhold

ES-08 Planlegging av fremtidens distribusjonsnett

ES-08 Planlegging av fremtidens distribusjonsnett

Seniorforsker

Kartlegging av behov for distribusjonsnett ifm. pilotområde med nye energiløsninger i Bodø samt teknisk-økonomisk analyse av nettløsninger for området

Motivasjon og relevans

Elektrifisering av industri og transport er viktige bidrag for å nå klimamålene. Dette, sammen med mer lokal og uregulerbar produksjon av elektrisitet fra vind og sol, og en stadig større avhengighet av elektrisitet i samfunnet stiller store krav til fremtidens nett.

Fremtidens distribusjonsnett vil inkludere nye teknologiske muligheter, f.eks. energilager, mikronett, forbrukerfleksibilitet etc. For å realisere disse nye mulighetene må de inkluderes i planleggingsprosesser og -verktøy. Forskningssenteret FME CINELDI (Centre for Intelligent Electricity Distribution) sin arbeidspakke "Smart grid development and asset management" jobber med å utvikle metodikk og verktøy for planlegging av fremtidens distribusjonsnett.

Bakgrunn

Ved utvikling av nye byområder legges det ofte vekt på å planlegge områder med null utslipp. Dette kan f.eks. innebære lokal elektrisitetsproduksjon, energilager, energieffektive bygninger m.m. Når man skal planlegge strømnettet til et slikt nytt område kan dette være utfordrende, ettersom energibehovet kan være lite, mens effektbehovet i perioder kan være høyt. Skal man da dimensjonere nettet for maksimalt effektbehov, eller kan man ved hjelp av fleksibilitetstiltak som f.eks. laststyring og batterier finne en mer samfunnsøkonomisk riktig løsning?

Oppgave
Arbeidet omhandler piloten Utviklingsområde Breivika Vest i Bodø. Her planlegges en ny bydel der man skal teste ut nye energiløsninger som et første trinn i prosjektet Ny by – ny flyplass i Bodø. En termisk energisystemanalyse for området som utføres i FME ZEN våren 2020 vil være underlag for oppgaven.

Oppgaven består i å:

  • Sette seg inn i den termiske energisystemanalysen for området
  • Kartlegge behov for distribusjonsnett i området·Skissere løsninger for utbygging av distribusjonsnettet, inkludert bruk av fleksible ressurser
  • Gjennomføre lastflytanalyse og kostnadsanalyse for disse løsningene for å finne en samfunnsøkonomisk god løsning for området
  • Dokumentere resultatene i et prosjektnotat

Det er muligheter for et opphold hos Nordlandsnett i Bodø i løpet av sommeren som en del av oppgaven. Det er ønskelig at arbeidet videreføres i en prosjekt- og masteroppgave.Oppgaven knyttes til forskningssenteret Centre for Intelligent Electricity Distribution (CINELDI) der SINTEF Energi er vertsinstitusjon.

 

Forutsetninger
Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • Utforming av distribusjonsnett
  • Lastkurver, brukstid for last·Lastflytanalyse
  • Nåverdianalyse (kost/nytte)

Medveiledere: Oddbjørn Gjerde og Iver Bakken Sperstad

Slik søker du

Søknad sendes til: 
EN-sommerjobb2020@sintef.no

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 energisommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 1. mars, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.