Til hovedinnhold

ES-07 Videreutvikling av testsystem for ProdRisk

ES-07 Videreutvikling av testsystem for ProdRisk

Evaluering av simulator for beregning av vannkraftens fleksibilitet

Motivasjon og relevans
SINTEF Energi lager programvare for produksjonsplanlegging av vannkraft som er i operativ bruk både i forskningsprosjekter og i industri i både Norge og Europa. Testing er en viktig del av programvareutviklingen. Automatisk testing bidrar til økt robusthet og kodeforbedringer. For å få skalerbar og kostnadseffektiv testing er det viktig å få rett design på systemer som brukes på integrasjonsserver og i automatisk testing.

Bakgrunn
Vi jobber med etablering av programmerbare testsystemer som benytter API'er i C# og C++/CLI. Testsystemer som utvikles kan gjerne basere seg på Python. Vi ønsker å kombinere våre erfaringer med kompetansen til sommerstudenten for å utvide disse systemer til et område som ikke dekkes i dag, nemlig modellen ProdRisk. Planlegging, systematikk og samarbeide er derfor viktige stikkord for denne oppgave.

I FME HydroCen har SINTEF utviklet en ny simulator som er godt egnet til å beregne verdien av vannkraften i fremtidens energisystem. Simulatoren er programmert i Python og kobler sammen de to mest brukte operative planleggingsmodellene ProdRisk og SHOP.

ProdRisk
ProdRisk er en modell for å legge langtidsstrategi for disponering av lagret vann i vannkraftmagasinene som tar hensyn til usikkerhet i tilsig og pris. Modellen brukes daglig i industrien av ca. 10 kraftselskap.

Samtidig inngår modellen som byggekloss i flere forskningsprosjekt som for eksempel i figuren under, og det blir stadig viktigere at kvaliteten på modellen øker. Dette krever en modell som er robust for mange variasjoner av inndata. Effektiv testing er derfor av stor viktighet for å avdekke eventuelle problemer før de oppstår hos kunden.

Oppgaven består i:

  • Å sette seg inn i problemstillingen.
  • Designe og implementere et testsystem for ProdRisk som kan brukes på integrasjonsserver
  • Designe og implementere et testsystem for ProdRisk som kan brukes til test av rettinger og som er skalerbart i omfang og dermed kan tilpasses til den tid og den regnekapasitet som er til rådighet.
  • Designe og implementere et system for mengdetesting av ProdRisk

Om prosjektet oppgaven er knyttet til HydroCen-prosjektet Market and services. 

Forutsetninger

  • God basiskompetanse på IT
  • Programmering i lavnivå og høynivå språk (C++, C++/CLI, C#, Python)
  • Evne til å sette seg inn i kode og programsystem
  • Samarbeidsevner som deltaker i en utviklingsgruppe.

Medveiledere Hans Ivar Skjelbred og Michael Martin Belsnes


 

 

Slik søker du

Søknad sendes til: 
EN-sommerjobb2019@sintef.no

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 energisommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 1. mars, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.